Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 september 2017
gepubliceerd op 27 september 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 betreffende de sociale programmatie 2015-2016

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017200608
pub.
27/09/2017
prom.
10/09/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 betreffende de sociale programmatie 2015-2016 (I)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 betreffende de sociale programmatie 2015-2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 september 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Collectieve arbeids overeenkomst van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 betreffende de sociale programmatie 2015-2016 (Overeenkomst geregistreerd op 1 augustus 2016 onder het nummer 134326/CO/106.01)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken (PSC 106.01).

Art. 2.Doel Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de tekst van artikel 8 "Verplaatsingsvergoedingen - bevestiging" van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015 betreffende de sociale programmatie 2015-2016, geregistreerd onder het nummer 131254/CO/106.01. De tekst van artikel 8 wordt gewijzigd als volgt : " § 1. Kledij van de werknemer - Onderhoud en slijtage Vanaf 1 januari 2016 wordt een nettovergoeding van 0,83 EUR per dag toegekend aan alle actieve werknemers om de regelmatige schoonmaakkosten te dekken van kledij en onderkledij gelet op de zeer vuile werkomgeving. § 2. Internetaansluiting en gebruik van een privé-PC Vanaf 1 januari 2016 wordt een forfaitair nettobedrag van 11,00 EUR per maand toegekend aan alle actieve werknemers voor de internetaansluiting (inclusief het abonnement) en een forfaitair nettobedrag van 11,00 EUR per maand aan alle actieve werknemers voor het gebruik van PC's, tablets,... (inclusief randapparatuur en software).

Deze bedragen worden betaald voor zover : - de werknemer zijn eigen PC en/of zijn eigen aansluiting gebruikt voor beroepsdoeleinden wezenlijk en op regelmatige basis; - de werkgever niet op een andere manier tegemoetkomt in deze kosten van PC en internet (bijvoorbeeld door een deel van de aankoopprijs van de PC ten laste te nemen). § 3. Onkosten voor de werkgever - Toelichtingen Het bedrag van 29,15 EUR per maand of 350 EUR per jaar, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 1980, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011 betreffende de sociale programmatie 2011-2012 (geregistreerd onder het nummer 106657/CO/106.01), wordt toegekend aan de werknemers om de kosten te dekken voor de schoonmaak van een voertuig omwille van abnormale bevuiling veroorzaakt door fabrieksarbeid.".

Art. 3.Algemeen verbindend verklaring De ondertekenende partijen vragen de algemeen verbindend verklaring van deze collectieve arbeidsovereenkomst bij koninklijk besluit.

Art. 4.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2016 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 september 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^