Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 maart 2008
gepubliceerd op 03 april 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012489
pub.
03/04/2008
prom.
10/03/2008
ELI
eli/besluit/2008/03/10/2008012489/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAART 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1bis, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 13 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 november 2001, 19 december 2001, 4 december 2002, 16 mei 2003, 21 januari 2004, 21 september 2004, 13 februari 2005 en 8 juli 2005;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut van sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 10 mei 2006 betreffende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie van 30 mei 2005;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 november 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 14 december 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989 en de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat, in uitvoering van de wet van 10 mei 2006 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, de Gewesten en Gemeenschappen nieuwe maatregelen genomen hebben of de bestaande maatregelen aangepast hebben betreffende de regionale erkenningen van initiatieven inzake sociale economie en dat het dus noodzakelijk is, op basis van het voormelde samenwerkingsakkoord het koninklijk besluit van 3 mei 1999 zo snel mogelijk aan te passen teneinde te vermijden dat zowel de betrokken werknemers als de betrokken werkgevers in een juridisch vacuum zouden terechtkomen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en onze minister van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 november 2001, 19 december 2001, 4 december 2002, 16 mei 2003, 21 januari 2004, 21 september 2004, 13 februari 2005 en 8 juli 2005, wordt aangevuld als volgt : « 16° de werkgevers die "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale » (Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel) inrichten erkend krachtens de bepalingen van hoofdstuk II van het decreet van de Waalse regering van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale » (Initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel), afgekort : « I.D.E.S.S. » 17° de werkgevers die lokale diensteneconomie-initiatieven inrichten erkend krachtens de bepalingen van het Hoofdstuk III van het decreet van de Vlaamse Regering van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie;18° de werkgevers die « Entreprises de formation par le travail » (Bedrijven voor vorming door arbeid) inrichten erkend krachtens de bepalingen van Hoofdstuk II van het decreet van de Waalse regering van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiering van organismen voor socio-professionele inschakeling en de « Entreprises de formation par le travail » (Bedrijven voor vorming door arbeid);19° de werkgevers die « ateliers de formation par le travail » (atelier voor opleiding door tewerkstelling) inrichten erkend krachtens de bepalingen van het hoofdstuk III van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 27 april 1995 betreffende de erkenning van organismen voor socio-professionele inschakeling en de subsidiëring van hun beroepsopleidingsactiviteiten voor werklozen en laag geschoolde werkzoekenden gericht op het vergroten van hun kans op het vinden of terugvinden van werk in het raam van gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele inschakeling.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Art. 3.Onze Minister van Werk en Onze Minister voor Sociale Economie, zijn ieder wat hem betreft belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 maart 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, J. PIETTE De Minister van Maatschappelijke Integratie, C. DUPONT

^