Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2006
gepubliceerd op 11 juli 2006

Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011286
pub.
11/07/2006
prom.
10/06/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2006. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, inzonderheid op artikel 41, § 2, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1991, en § 4;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit haar functie als plaatsvervangend lid van de Commissie voor Verzekeringen, als vertegenwoordiger van de toegelaten ondernemingen, wordt eervol ontslag verleend aan Mevr. Véronique Leclercq.

Art. 2.Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor Verzekeringen de heer Serge Jacobs die het mandaat van Mevr. Véronique Leclercq beëindigt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

^