Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 19 augustus 2005

Koninklijk besluit betreffende de afwezigheid om gezondheidsredenen van de militairen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007198
pub.
19/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/besluit/2005/08/10/2005007198/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit betreffende de afwezigheid om gezondheidsredenen van de militairen


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 16, vervangen bij de wet van 28 december 1990;

Gelet op de wet van 27 december 1961 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 18, vervangen bij de wet van 28 december 1990;

Gelet op de wet van 12 juli 1973 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 12, vervangen bij de wet van 28 december 1990;

Gelet op de wet van 14 januari 1975 houdende het **** van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 10ter, ingevoegd bij de wet van 28 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 24 juli 1992;

Gelet op de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1989 betreffende de afwezigheid om gezondheidsredenen van de militairen van de krijgsmacht, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 oktober 1992, 11 augustus 1994 en 3 mei 2003;

Gelet op het protocol van het **** van het militair personeel van de krijgsmacht, afgesloten op 3 januari 2005;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 21 februari 2005;

Gelet op het advies 38.253/4 van de **** van State, gegeven op 12 april 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze **** van **** van 22 juni 2005;

Op de voordracht van Onze **** van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK ****. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de militairen van het actief kader, evenals op de militairen van het reservekader in werkelijke dienst.

Dit besluit is evenwel niet van toepassing op de militairen in ****, in mobiliteit, in disponibiliteit of ter beschikking gesteld van een andere administratie.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° aangewezen overheid : de overheid aangewezen in een reglement;2° reglement : een reglement uitgevaardigd door de **** van Landsverdediging;3° hospitalisatie : het verblijf, naargelang het geval, in een militair of ****, of in een rust- of verzorgingstehuis. HOOFDSTUK ****. - **** afwezigheid om gezondheidsredenen

Art. 3.Worden beschouwd als afwezig om gezondheidsredenen : 1° de militairen die arbeidsongeschikt zijn wegens medische redenen;2° de militairen die in een hospitaal zijn opgenomen, evenals de militairen die in een rust- of verzorgingstehuis verblijven;3° de militairen die **** werken om gezondheidsredenen, tijdens hun perioden van gerechtvaardigde afwezigheid;4° de militairen die bij gerechtelijke of administratieve maatregel geïnterneerd zijn overeenkomstig de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen de **** en de gewoontemisdadigers, behalve indien deze internering gevolgd wordt door het ontslag van ****;5° de militairen in tijdelijke **** om gezondheidsredenen.

Art. 4.**** in geval van hospitalisatie, worden de verloven en de toegelaten **** niet onderbroken om gezondheidsredenen.

Art. 5.§ 1. **** afwezigheid om gezondheidsredenen wordt gerechtvaardigd door een geneeskundig getuigschrift, waarvan het model wordt vastgesteld in een reglement, afgegeven door een militair of ****.

Het geneeskundig getuigschrift vermeldt de arbeidsongeschiktheid, de diagnose, de waarschijnlijke duur van de afwezigheid en of de militair zijn verblijfplaats mag verlaten.

**** in geval van overmacht kan het geneeskundig getuigschrift niet met een terugwerkende kracht van meer dan vierentwintig uur worden opgesteld. § 2. **** arbeidsongeschiktheid kan niet voor meer dan dertig opeenvolgende dagen worden toegestaan, behalve indien ze het rechtstreekse gevolg is van een hospitalisatie. § 3. Wanneer twee periodes van afwezigheid om gezondheidsredenen slechts worden onderbroken door een weekend of door één periode waarin de dienst geregeld wordt zoals op zondag, worden deze dagen beschouwd als een periode van afwezigheid om gezondheidsredenen, tenzij de militair op één van die dagen een **** heeft verricht. § 4. **** in geval van overmacht dient de militair zijn eenheid van zijn afwezigheid te verwittigen in de voormiddag van de eerste dag van afwezigheid om gezondheidsredenen.

Binnen de twee werkdagen volgend op de datum van het begin van de afwezigheid om gezondheidsredenen, behoudens in geval van overmacht, zendt de militair het geneeskundig getuigschrift met een bij de post aangetekende brief met ontvangstbewijs toe aan zijn eenheid, de datum van het postmerk geldt als bewijs van die verzending. Hij kan het ook afgeven bij zijn eenheid tegen ontvangstbewijs.

Art. 6.§ 1. Gedurende de afwezigheid om gezondheidsredenen mag de militair zijn verblijfplaats verlaten, tenzij anders vermeld op het geneeskundig getuigschrift.

De militair is evenwel aan een **** onderworpen tijdens de welke hij zijn verblijfplaats niet mag verlaten tussen tien en zestien uur. **** vangt aan de eerste dag van de afwezigheid om gezondheidsredenen en eindigt de derde dag of na de bevestiging, door een ****, van de gegrondheid van de vrijstelling en de gegrondheid van de duur van de afwezigheid.

Bij een verlenging van een afwezigheid om gezondheidsredenen is opnieuw een ****, van dezelfde duur, van toepassing. § 2. **** afwijking van § 1, wordt de militair aan geen enkele **** onderworpen wanneer de afwezigheid om gezondheidsredenen of de verlenging van een afwezigheid om gezondheidsredenen, naargelang het geval : 1° voortvloeit uit een arbeidsongeval;2° werd toegestaan door een geneesheer die belast is met de medische steun ten **** van de eenheid van de betrokkene. § 3. Gedurende de **** of bij verbod de verblijfplaats te verlaten, wordt het uitgaan enkel toegelaten voor volgende redenen : 1° een consultatie bij de **** geneesheer of bij een geneesheer-specialist;2° om zich naar een apotheek te begeven;3° bijkomende medische of paramedische behandelingen;4° een **** op het kabinet van de ****. **** verzoek van de aangewezen overheid rechtvaardigt de militair zijn uitgaan, behalve in het geval bedoeld in het eerste lid, 4°.

Art. 7.**** arbeid om gezondheidsredenen wordt enkel toegestaan in het kader van de medische behandeling of van een aandoening van de militair.

**** voorstel tot **** arbeid wordt gericht aan de commandant van de medische component, door de **** geneesheer van de militair via de korpscommandant. **** aanvraag wordt opgesteld volgens het model vastgesteld in een reglement.

Na de toegestane periode van **** arbeid herneemt de militair de dienst ****, behalve wanneer hij in **** afwezigheid om gezondheidsredenen wordt geplaatst.

Elke periode van **** arbeid, gedurende welke de militair afwezig is, wordt gelijkgesteld aan een periode afwezigheid om gezondheidsredenen van een gelijke duur.

Art. 8.§ 1. Over een periode van dertig opeenvolgende maanden mag de duur van de afwezigheid om gezondheidsredenen niet meer dan vierentwintig maanden bedragen. § 2. **** afwijking van § 1, kan de militaire commissie voor geschiktheid en reform de afwezigheid om gezondheidsredenen van de militair per gedeelte van maximum twaalf maanden verlengen, tot een **** van zestig maanden, in de volgende gevallen : 1° voor de militair die aan een aandoening lijdt waarvoor er voldoende aanwijzingen zijn voor een mogelijke genezing;2° voor de militair die aan een ernstige en langdurige aandoening lijdt. Onder ernstige en langdurige aandoeningen worden enkel de chronische, somatische of fysieke aandoeningen van lange duur begrepen.

Art. 9.De procedure voor het verschijnen voor de militaire commissie voor geschiktheid en reform kan worden opgestart voor de militair die afwezig is om gezondheidsredenen, overeenkomstig de reglementaire bepalingen betreffende de militaire commissies voor geschiktheid en reform.

Art. 10.Tijdens een afwezigheid om gezondheidsredenen mag een militair geen betrekking in cumul uitoefenen.

Wanneer een militair een **** uitoefent of heeft uitgeoefend tijdens zijn afwezigheid om gezondheidsredenen, start de korpscommandant of de overheid aangewezen door de directeur-generaal **** resources, indien hij het nodig acht, een procedure van oproeping op om te verschijnen voor een ****. HOOFDSTUK ****. - De medische controle

Art. 11.§ 1. De korpscommandant van een militair afwezig om gezondheidsredenen of de aangewezen overheid kan te allen tijde een medische controle van die afwezigheid aanvragen, behalve indien deze toegestaan werd door de geneesheer die belast is met de medische steun ten **** van de eenheid van de betrokkene.

Een medische controle van een militair die arbeidsongeschikt is wegens medische redenen moet evenwel door de korpscommandant worden aangevraagd in de volgende gevallen : 1° bij een afwezigheid om gezondheidsredenen van meer dan achtentwintig opeenvolgende dagen, behalve indien deze toegestaan werd door de geneesheer die belast is met de medische steun ten **** van de eenheid van de betrokkene;2° wanneer de militair zich tijdens de afwezigheid om gezondheidsredenen naar het buitenland **** te begeven, voor zover hij er niet verblijft. § 2. De medische controle wordt uitgevoerd door een geneesheer die tot een organisme extern aan Landsverdediging behoort, hierna **** genoemd, in de verblijfplaats van de militair afwezig om gezondheidsredenen.

Een militaire geneesheer, die aan de in artikel 16, § 1, bepaalde voorwaarden voldoet, kan evenwel aangewezen worden als **** in de volgende gevallen : 1° als het externe organisme de medische controle niet kan uitvoeren;2° als dat nodig wordt geacht om de paraatheid van de krijgsmacht te bewaren. § 3. De medische controle kan een lichamelijk medisch onderzoek omvatten.

**** afwezigheid van de militair in de verblijfplaats, wordt deze opgeroepen voor een controle in het kabinet van de ****.

**** ****, bij de uitvoering van zijn taak : 1° kan, met de toestemming van de betrokkene, inzagerecht vragen in de medische documenten waarover de militair beschikt;2° spreekt zich over de gegrondheid van de afwezigheid uit en kijkt de waarschijnlijke duur van de afwezigheid na;3° kan, na overleg met de **** geneesheer, bijkomende medische onderzoeken opleggen die nodig zijn voor de diagnose en die geen **** karakter hebben. § 4. Wanneer hij zijn verblijfplaats niet mag verlaten, moet de militair alle nodige maatregelen nemen om de **** toe te laten zijn opdracht uit te voeren. Hij dient zich ter beschikking te houden op de opgegeven verblijfplaats en mag niet weigeren zich te laten onderzoeken. § 5. De bijkomende nadere regels inzake de medische **** evenals de oproeping naar het kabinet van de **** worden bepaald in een reglement.

Art. 12.§ 1. De medische controle kan zowel gebeuren voor als na de consultatie van de **** geneesheer door de militair. § 2. Indien de medische controle voor de consultatie van de **** geneesheer gebeurt, doet de **** uitspraak over de gezondheidstoestand van de militair en kan een arbeidsongeschiktheid voor de lopende dag toekennen.

**** **** betekent zijn bevindingen schriftelijk aan de betrokken militair.

Als de **** oordeelt dat de afwezigheid niet gerechtvaardigd is, dient de betrokken militair de dienst te hervatten.

Als de betrokken militair niet akkoord **** met de beslissing van de **** kan hij de **** geneesheer raadplegen die, in overleg met de ****, enkel een arbeidsongeschiktheid voor de lopende dag kan toekennen. Als geen overeenkomst wordt bereikt tussen de **** geneesheer en de ****, vat de **** de aangewezen overheid, teneinde het geschil van medische aard aan de **** te onderwerpen.

**** **** geneesheer kan evenwel een arbeidsongeschiktheid voor de volgende dagen toekennen. In dit geval kan een nieuwe medische controle aangevraagd worden.

De militair blijft in gerechtvaardigde afwezigheid tot kennisgeving van de beslissing van akkoord resulterend uit het overleg, of de beslissing bedoeld in artikel 14, § 2, derde lid. § 3. Indien de medische controle na de consultatie van de **** geneesheer gebeurt, doet de **** uitspraak over de gegrondheid en kijkt de waarschijnlijke duur van de afwezigheid na.

**** **** betekent zijn bevindingen schriftelijk aan de betrokken militair.

Indien de **** de gegrondheid of de waarschijnlijke duur van de afwezigheid in twijfel trekt, dient de militair de dienst te hervatten.

Indien de militair evenwel bezwaren heeft tegen de bevindingen van de ****, wordt dit vermeld op het document bedoeld in het tweede lid. **** **** neemt dan contact op met de **** geneesheer. Als geen overeenkomst wordt bereikt, vat de **** de aangewezen overheid, teneinde het geschil van medische aard aan de **** te onderwerpen.

De militair blijft in gerechtvaardigde afwezigheid tot kennisgeving van de beslissing van akkoord resulterend uit het overleg, of de beslissing bedoeld in artikel 14, § 2, derde lid.

Art. 13.**** aangewezen overheid mag een militair in afwezigheid om gezondheidsredenen onderwerpen aan een nieuwe medische controle wanneer : 1° het geneeskundig getuigschrift niet opgesteld is of overgemaakt wordt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5;2° een nieuw geneeskundig getuigschrift werd opgesteld voor dezelfde of een andere aandoening;3° bij een vorige medische controle de **** besloot dat er bijkomende medische onderzoeken nodig waren om tot een beslissing te komen. HOOFDSTUK ****. - **** arbitrage

Art. 14.§ 1. **** vierentwintig uur volgend op de betekening van de **** door de ****, belast de aangewezen overheid een deskundig geneesheer met een ****, hierna arbiter genoemd, met het oog op het beslechten van het medisch geschil.

**** arbiter moet worden gekozen in overleg met de betrokken militair uit een door de **** welzijn opgestelde lijst. **** alleen in die lijst opgenomen worden geneesheren die aan de in artikel 16, § 1, bedoelde voorwaarden voldoen. § 2. **** arbiter nodigt de **** en de geneesheer die het geneeskundig getuigschrift heeft afgeleverd uit om hun argumenten te laten gelden.

Als hij het noodzakelijk vindt, kan de arbiter een geneeskundig onderzoek van de militair uitvoeren. De militair die dit onderzoek weigert, aanvaardt onvoorwaardelijk de beslissing van de ****.

**** arbiter spreekt zich uit over de gegrondheid en de duur van de afwezigheid. Hij betekent zijn beslissing aan de partijen per aangetekende brief binnen vijf werkdagen na zijn aanwijzing. Deze beslissing is definitief en bindt de partijen. § 3. De nadere **** van de **** worden bepaald in een reglement.

Art. 15.Een geneeskundig getuigschrift betreffende een afwezigheid om **** die reeds aan de arbitrage werd onderworpen, is slechts geldig als dit een verergering van de vorige aandoening of een nieuwe aandoening vermeldt. Het kan dan aanleiding geven tot een nieuwe medische controle en, in voorkomend geval, tot een nieuwe arbitrage. HOOFDSTUK ****. - Bijzondere bepalingen

Art. 16.§ 1. **** **** en de arbiter moeten vijf jaar ervaring hebben als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk.

In het kader van hun **** oefenen ze hun functie uit in volledige neutraliteit. § 2. Een geneesheer kan een opdracht van **** of van arbiter niet aanvaarden wanneer hij weet dat er ten opzichte van hem een van de volgende **** bestaat : 1° hij het aangevochten geneeskundig getuigschrift heeft opgesteld;2° hij als **** in het aan de **** onderworpen geschil is ****;3° hij de ****-**** is die belast is met de **** ten **** van de eenheid van de betrokken militair;4° hij zorgen aan de betrokken militair heeft verstrekt in de loop van het afgelopen jaar;5° hij gehuwd is of samenleeft met de militair, of verwant is tot de vierde graad;6° er zich feiten of omstandigheden voordeden die het objectief en neutraal oordeel kunnen beïnvloeden. De betrokken militair kan eveneens een van de in het eerste lid bedoelde **** inroepen.

Er wordt over een **** uitspraak gedaan door de aangewezen overheid.

Art. 17.De kosten van de medische controle alsook deze voor bijkomende onderzoeken opgedragen door de **** zijn ten laste van Landsverdediging, met uitzondering van de verplaatsingskosten van de betrokken militair bij oproep naar het kabinet van de **** binnen de **** indien de militair zich niet op zijn verblijfplaats bevond bij de controle.

De kosten verbonden aan de arbitrage worden gedragen door Landsverdediging. De kosten zijn evenwel ten laste van de betrokken militair als de arbitrage uitgevoerd wordt door een geneesheer die niet tot Landsverdediging behoort en als die arbitrage de **** geneesheer in het ongelijk stelt.

Art. 18.Voor zover hij niet voor de militaire commissie voor geschiktheid en reform verschenen is, dient elke militair die gedurende meer dan achtentwintig dagen ononderbroken afwezig was om gezondheidsredenen, zich op de eerste dag van de werkhervatting aan te bieden bij de ****, bevoegd voor zijn eenheid, om de **** voor de uitgeoefende functie na te gaan. HOOFDSTUK ****. - ****- en slotbepalingen

Art. 19.Het koninklijk besluit van 23 maart 1989 betreffende de afwezigheid om gezondheidsredenen van de militairen van de krijgsmacht, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 oktober 1992, 11 augustus 1994 en 3 mei 2003, wordt opgeheven.

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2005.

Art. 21.Onze **** van **** is belast met de **** van dit besluit.

Gegeven te ****, 10 augustus 2005.

**** **** **** : De **** van ****, ****. ****

^