Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2004
gepubliceerd op 01 oktober 2004

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 13.000 EUR aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022733
pub.
01/10/2004
prom.
10/08/2004
ELI
eli/besluit/2004/08/10/2004022733/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2004. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 13.000 EUR aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, inzonderheid op programma 25.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op de artikelen 14 en 22;

Overwegende dat het Verdrag inzake biologische diversiteit afgesloten op de Wereldconferentie over Milieu en Ontwikkeling te Rio de Janeiro op 5 juni 1992, voor ons land van kracht werd op 20 februari 1997;

Overwegende dat het noodzakelijk is de uitvoering in België van het Verdrag inzake biologische diversiteit te stimuleren;

Overwegende dat educatie en bewustmaking van het publiek essentiële elementen vormen van een effectieve uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit;

Overwegende de uitgave van de boek "Biodiversity in Belgium, a country study" in augustus 2003, over de toestand en de trend van de biodiversiteit in België;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën van 7 juli 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van 13.000 EUR aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.41.01.72 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2004, wordt verleend aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - in zijn hoedanigheid van Nationaal Knooppunt voor het Verdrag inzake biologisch diversiteit - als tussenkomst in hun omkosten verbonden aan hun activiteiten van educatie en bewustmaking van het publiek, onder meer : - het opmaken van een vulgarisererende samenvatting van het boek "Biodiversity in Belgium" in het Frans en in het Nederlands om dit boek beter toegankelijk te maken voor het brede publiek; - bewustmakingsacties in scholen.

Art. 2.§ 1. Het toegekende bedrag zal gestort worden op rekeningnummer 679-0091681-16 van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29B, te 1000 Brussel. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de in artikel 1 vermelde organisatiekosten/activiteiten. § 3. De uitgaven worden gerechtvaardigd door facturen m.b.t. de organisatie/activiteiten (onder meer kosten in verband mat vertaling, druk, verspreiding, kosten met betrekking tot educatieve initiatieven en wedstrijden in de scholen,...).

Art. 3.De vorderingen voor uitbetaling van de toelage vergezeld van de bewijsstukken, worden in drie exemplaren ingediend bij de Directoraat-generaal bescherming Volksgezondheid, R.A.C., Vesaliusgebouw V7, Oratoriënberg 20, bus 3, te 1010 Brussel, ten laatste op 30 juni 2005. § 2. Op de vordering wordt de vermelding aangebracht : « Voor echt en waar verklaard voor de som in EUR van . . . . . (in cijfers) . . . . . (in letters) ».

Art. 4.Onze Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, B. TOBBACK

^