Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998
gepubliceerd op 23 oktober 1998

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991 betreffende de hervorming van de V.Z.W. "Paritair Fonds voor de Professionele en Syndicale Vorming in de Banksector"

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012600
pub.
23/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/besluit/1998/08/10/1998012600/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991 betreffende de hervorming van de V.Z.W. "Paritair Fonds voor de Professionele en Syndicale Vorming in de Banksector" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de hervorming van de V.Z.W. "Paritair Fonds voor de Professionele en Syndicale Vorming in de Banksector", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1992, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de banken;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991 betreffende de hervorming van de V.Z.W. "Paritair Fonds voor de Professionele en Syndicale Vorming in de Banksector".

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 10 augustus 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 januari 1992, Belgisch Staatsblad van 8 februari 1992.

Bijlage Paritair Comité voor de banken Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991 betreffende de hervorming van de V.Z.W. "Paritair Fonds voor de Professionele en Syndicale Vorming in de Banksector" (Overeenkomst geregistreerd op 3 oktober 1997, onder het nummer 45534/CO/310)

Artikel 1.Artikel 2, 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de hervorming van de V.Z.W. "Paritair Fonds voor de Professionele en Syndicale Vorming in de Banksector", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1992, wordt vervangen door de volgende bepalingen : « 1. Het doel van het fonds is het beheren en uitbetalen van : - de 0,25 pct. fondsen die, ingevolge het interprofessioneel akkoord 1991-1992 en de sectoriële collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991 betreffende de maatregelen voor risicogroepen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 1991-1992, aan het fonds worden gestort; - de 0,15 pct. en 0,20 pct. fondsen die, ingevolge het interprofessioneel akkoord 1995-1996 en de sectoriële collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1995 betreffende de maatregelen voor risicogroepen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 1995-1996, aan het fonds worden gestort; - de 0,10 pct. fondsen die, ingevolge het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ten bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en de sectoriële collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 betreffende de inspanning voor risicogroepen aan het fonds worden gestort. » .

Art. 2.Artikel 2, 3 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : « 3. De Belgische Vereniging van Banken zal jaarlijks, vanaf 1997, een bedrag van 33 000 000 F, dienstig voor de syndicale vorming, overmaken aan de vakbondsorganisaties, volgens een door hen te bepalen verdeelsleutel. Dit bedrag is om de 5 jaar herzienbaar. »

Art. 3.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 1997.

Zij is afgesloten voor onbepaalde duur. Zij is opzegbaar mits een vooropzeg van drie maanden, per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de banken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

^