Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 19 mei 2021

Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021020946
pub.
19/05/2021
prom.
09/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/09/2021020946/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, artikel 2.06.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 mei 2021;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 een provisioneel vastleggingskrediet van 437.340.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 380.362.000 euro is ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven;

Overwegende dat op de secties 13 - FOD Binnenlandse Zaken en 18 - FOD Financiën van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het tweede trimester 2021;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD's schadevergoedingen en/of gerechtskosten moeten betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Overwegende dat op de sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met achterstallen van beleidscellen van de vorige legislatuur;

Overwegende dat op de sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de verhuis van de Raad van State;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 19 maart 2021 om via de interdepartementale provisie bijkomende kredieten toe te kennen voor de organisatie van een Leaders Meeting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 30 april 2021 om via de interdepartementale provisie een bijkomend budget toe te kennen aan de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning voor de lancering van een online platform;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 20.180.308 euro en een vereffeningskrediet van 20.311.103 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2021.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Staatssecretaris bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER

^