Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 december 2004
gepubliceerd op 15 december 2004

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radio-actief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011535
pub.
15/12/2004
prom.
09/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radio-actief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op artikel 179, § 2, vervangen bij de wet van 11 januari 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval, inzonderheid op artikel 18, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 2003 houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling van Radio-actief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Tom Vanden Borre wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 2.De heer Christophe Van Vaerenbergh wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, ter vervanging van de heer Tom Vanden Borre.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 december 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Energie, M. VERWILGHEN

^