Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009876 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004000600 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 14/03/2005 numac 2004000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage 11 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004003472 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 63 van de Programmawet van 9 juli 2004 type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004009823 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004011535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radio-actief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot machtiging van De Post N.V. van publiek recht om haar dochteronderneming Taxipost N.V. te kunnen betrekken bij de uitvoering van bepaalde taken van openbare dienst type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004023000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2004023001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Belgische transplantatieraad type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005007004 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor het Nationaal Geografisch Instituut van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 27/01/2005 numac 2005022001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005022044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 35.000 EUR aan de « v.z.w. Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling » type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005022045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 25.000 EUR aan de « v.z.w. Solar Team » type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 09/04/2008 numac 2008000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/2004 pub. 28/01/2005 numac 2004014292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanpassing van berekeningsregels, de waarde van de coëfficiënten en van de eenheidsprijzen voor de berekening van de infrastructuur vergoeding

arrest

type arrest prom. 09/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004031555 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor algemeen welzijnswerk type arrest prom. 09/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2004031556 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor volwassenen in moeilijkheden

decreet

type decreet prom. 09/12/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004027255 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 159, 8°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

beschikking

type beschikking prom. 09/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type beschikking prom. 09/12/2004 pub. 26/01/2005 numac 2005031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 27/12/2004 numac 2004027290 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de sociale contactpunten type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004027291 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1994 betreffende de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2004027298 bron nosource Besluit van de Waalse Regering houdende verdeling voor het jaar 2004 van het voorschot op de compensatie toegekend aan de gemeenten en provincies wegens de wijziging van artikelen 257 en 258 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004031557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie moet worden uitgevoerd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de evaluatie van de risico's voor de gezondheid en het milieu veroorzaakt door bodemverontreiniging type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004031559 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de criteria op basis waarvan een bodemonderzoek met een verkennend bodemonderzoek kan worden gelijkgesteld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004031560 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 27/12/2004 numac 2004203811 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de erkenning en de evaluatie van geïntegreerde gezondheidsverenigingen alsook de aan die verenigingen toegekende toelagen type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 27/12/2004 numac 2004203812 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 betreffende de buurtpreventie in de Waalse steden en gemeenten type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 06/01/2005 numac 2004203853 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Les Bons Villers type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 06/01/2005 numac 2004203854 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise, S.C. » type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2005027001 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005031013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de risicoactiviteiten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/12/2004 pub. 22/04/2005 numac 2005031134 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/953 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende reglementering van zijn werking en regeling van de ondertekening van zijn akten

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 09/12/2004 pub. 21/04/2005 numac 2005033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende statutaire bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en van de Paragemeenschappelijke inrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005200015 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij het besluit van de Waalse regering van 4 december 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, en van het besluit van 4 december 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2004 pub. 11/03/2005 numac 2005200609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 09/12/2004 pub. 19/01/2005 numac 2005031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het Begrotingsjaar 2004 type overeenkomst prom. 09/12/2004 pub. 26/01/2005 numac 2005031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2004

erratum

type erratum prom. 09/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Erratum type erratum prom. 09/12/2004 pub. 28/01/2005 numac 2005031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie moet worden uitgevoerd. - Erratum. type erratum prom. 09/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bodem- en waterverontreinigingsnormen bij overschrijding waarvan een risicostudie moet worden uitgevoerd. - Erratum. type erratum prom. 09/12/2004 pub. 05/07/2005 numac 2005031218 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor algemeen welzijnswerk. - Erratum type erratum prom. 09/12/2004 pub. 17/10/2014 numac 2014014597 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Erratum. - Duitse vertaling
^