Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 maart 2009
gepubliceerd op 23 maart 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024084
pub.
23/03/2009
prom.
08/03/2009
ELI
eli/besluit/2009/03/08/2009024084/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 3, 2°, a), vervangen bij de wet van 22 maart 1989, en artikel 3, 5°;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 juli 2006 en 18 september 2008;

Overwegende verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG;

Overwegende richtlijn 2002/72/EG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, gewijzigd door de richtlijnen 2004/1/EG, 2004/19/EG, 2005/79/EG en 2007/19/EG;

Overwegende richtlijn 2008/39/EG van de Commissie van 6 maart 2008 tot wijziging van richtlijn 2002/72/EG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen;

Gelet op advies 45.807/3 van de Raad van State, gegeven op 27 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Samenstelling § 1. Slechts de monomeren en andere uitgangsstoffen die in hoofdstuk 1, lijst 1, deel A, van de bijlage zijn opgenomen, mogen worden gebruikt voor de fabricage van materialen en voorwerpen van kunststof, met de daarbij in acht te nemen beperkingen en/of specificaties. § 2. Slechts de additieven die in hoofdstuk 1, lijst 2, deel A en B, van de bijlage zijn opgenomen, mogen worden gebruikt voor de fabricage van materialen en voorwerpen van kunststof, met de daarbij in acht te nemen beperkingen en/of specificaties.

In afwijking van het eerste lid, worden voor de additieven van hoofdstuk 1, lijst 2, deel B, van de bijlage, vanaf 1 januari 2004 de specifieke migratielimieten toegepast wanneer de controle op de naleving wordt uitgevoerd in simulant D of in proefmedia van vervangende proeven zoals bepaald in de bijlage, hoofdstuk 3.

In afwijking van het eerste lid, mogen de additieven, die door een lidstaat van de Europese Unie toegelaten zijn, worden gebruikt voor de fabricage van materialen en voorwerpen van kunststof tot 31 december 2009. Met ingang van 1 januari 2010 mogen alleen de additieven die in hoofdstuk 1, lijst 2, deel A en B, van de bijlage vermeld staan, worden gebruikt voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof (positieve lijst). In afwijking van artikel 3, § 2, eerste lid, mogen de niet in de in hoofdstuk 1, lijst 2, deel A en B, van de bijlage opgenomen additieven na 1 januari 2010 verder worden gebruikt zolang zij in de voorlopige lijst zijn opgenomen gepubliceerd door de Europese Commissie.

Een additief wordt uit de voorlopige lijst verwijderd : a) wanneer het wordt opgenomen in hoofdstuk 1, lijst 2, van de bijlage;of b) wanneer beslist wordt het niet in hoofdstuk 1, lijst 2, van de bijlage op te nemen;of c) als de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid tijdens het onderzoek van de gegevens om aanvullende informatie vraagt en die informatie niet binnen de door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid vastgestelde termijnen wordt ingediend. § 3. De in § 2 bedoelde additieven die als toevoegsels zijn toegelaten in voedingsmiddelen bij het koninklijk besluit van 12 maart 1991 betreffende de toevoegsels die in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden, bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1996 betreffende kleurstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, bij het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, bij het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, of als aroma's bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen, mogen niet migreren : a) naar voedingsmiddelen in hoeveelheden die zo groot zijn dat die additieven een technologische functie in het eindproduct vervullen;b) naar voedingsmiddelen waarin het gebruik van deze stoffen is toegelaten als voedingsmiddeladditief of aroma in een hoeveelheid hoger dan de voorziene beperkingen, hetzij de laagste waarde, in de volgende besluiten : - koninklijk besluit van 12 maart 1991 betreffende de toevoegsels die in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden; - koninklijk besluit van 9 oktober 1996 betreffende kleurstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt; - koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt; - koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen; - koninklijk besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen, en/of in § 2; c) naar voedingsmiddelen waarin zij niet als voedingsmiddelenadditieven of aroma's mogen worden gebruikt, in hoeveelheden die de in de § 2 vastgestelde beperkingen overschrijden. Materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen en die de in § 1 bedoelde additieven bevatten, gaan, wanneer zij worden verkocht en de verkoop niet in de detailhandel plaatsvindt, vergezeld van een schriftelijke verklaring die de in artikel 5, b) bedoelde gegevens bevat. § 4. Slechts de in hoofdstuk 1, lijst 4, van de bijlage genoemde, door bacteriële fermentatie verkregen, monomeren mogen met voedingsmiddelen in aanraking komen. § 5. Materialen en voorwerpen van kunststof moeten voldoen aan de algemene specificaties die zijn opgenomen in hoofdstuk 1, lijst 6, deel A van de bijlage. Andere specificaties betreffende sommige in hoofdstuk 1, van de bijlage opgenomen stoffen zijn vervat in hoofdstuk 1, lijst 6, deel B, van de bijlage. § 6. Pvc-pakkingen die geëpoxideerde sojaolie bevatten met referentienummer 88640 in bijlage, hoofdstuk 1, lijst 2, deel A, die worden gebruikt voor het afdichten van glazen recipiënten die volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding bevatten of die bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters bevatten, als omschreven in het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding, die vóór 19 november 2006 zijn afgevuld en die voldoen aan de beperkingen en/of specificaties van bijlage, hoofdstuk 1, lijst 2, deel A, mogen verder in de handel worden gebracht, mits de afvuldatum op de materialen en voorwerpen wordt vermeld.

De afvuldatum mag worden vervangen door een andere vermelding, op voorwaarde dat aan de hand van die vermelding de afvuldatum kan worden vastgesteld. Op verzoek wordt de afvuldatum bekendgemaakt aan de bevoegde autoriteiten en aan elke persoon die de vereisten van dit besluit handhaaft.

Het eerste en tweede lid zijn van toepassing onverminderd het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen. § 7. Voor het gebruik van additieven bij de vervaardiging van lagen of bekledingen van kunststof in deksels als bedoeld in artikel 1, § 2, c), geldt het volgende voorschrift : a) voor de in bijlage, hoofdstuk 1, lijst 2, opgenomen additieven gelden de in die bijlage vermelde beperkingen en/of specificaties betreffende het gebruik, onverminderd artikel 3, § 2; § 8. Voor het gebruik van additieven die uitsluitend dienen als polymerisatiehulpmiddelen bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof, en niet bedoeld zijn om in het eindproduct achter te blijven, geldt het volgende voorschrift : - voor de in bijlage, hoofdstuk 1, lijsten 2 en 3, opgenomen polymerisatiehulpmiddelen gelden de in die bijlage vermelde beperkingen en/of specificaties, onverminderd artikel 3, § 2; § 9. Het gebruik van azodicarbonamide, referentienummer 36640 (CAS-nummer 000123-77-3) bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof is verboden. ».

Art. 2.De bijlage van hetzelfde besluit wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van de diverse wettelijke bepalingen.

De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden gestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 4.Bij wijze van overgangsbepaling mogen de materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen die voldoen aan de bestaande wetgeving op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit, gefabriceerd en/of ingevoerd worden tot 6 maart 2010.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 7 maart 2009.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de Minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw Mevr. S. LARUELLE

Bijlage bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen I) Bijlage, hoofdstuk 1, lijst 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt als volgt gewijzigd : Deel A wordt als volgt gewijzigd : a) In de tabel worden in numerieke volgorde de volgende regels ingevoegd :

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

"15404

000652-67-5

1,4 :3,6-Dianhydrosorbitol

SML = 5 mg/kg. Alleen voor gebruik als comonomeer in poly(ethyleen-co-isosorbidetereftalaat)

19180

000099-63-8

Isoftaalzuurdichloride

SML(T) = 5 mg/kg (43) (uitgedrukt als isoftaalzuur)

26305

000078-08-0

Vinyltriethoxysilaan

SML = 0,05 mg/kg. Alleen te gebruiken als oppervlakbehandelingsmiddel"


b) In de volgende regels wordt de inhoud van de kolommen "Ref nr" or « CAS-nr.» en "Beperkingen en/of specificaties" vervangen door :

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

"19150

000121-91-5

Isoftaalzuur

SML(T) = 5 mg/kg (43)"


II) Bijlage, hoofdstuk 1, lijst 2, van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt vervangen als volgt : 1. Deel A wordt als volgt gewijzigd : a) De volgende regels worden in numerieke volgorde ingevoegd :

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

"38875

002162-74-5

Bis(2,6-diisopropylfenyl)carbodiimide

SML = 0,05 mg/kg. Voor gebruik achter een PET-laag

45703

491589-22-1

cis-1,2-Cyclohexaandicarboxylaat, calciumzout

SML = 5 mg/kg

48960

-

9,10-Dihydroxystearinezuur en oligomeren daarvan

SML = 5 mg/kg

55910

736150-63-3

Glyceriden, ricinusolie-mono-, gehydrogeneerd, acetaten


60025

-

Gehydrogeneerde homopolymeren en/ of copolymeren van 1-deceen en/ of 1-dodeceen en/of 1-octeen

Volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6. Mag niet worden gebruikt in voorwerpen die in aanraking komen met vette levensmiddelen.

62280

009044-17-1

Isobutyleen-buteencopolymeer


70480

000111-06-8

Palmitinezuur, butylester


76463

-

Polyacrylzuur, zouten

SML(T) = 6 mg/kg (36) (voor acrylzuur)

76723

167883-16-1

Polydimethylsiloxaan, 3-aminopropylgetermineerd, polymeer met dicyclohexylmethaan-4,4'-diisocyanaat

Volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6

76725

661476-41-1

Polydimethylsiloxaan, 3-aminopropylgetermineerd, polymeer met 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan

Volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6

77732

-

Polyethyleenglycol (EO = 1-30, typisch 5) ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat

SML = 0,05 mg/kg. Alleen voor gebruik in PET

77733

-

Polyethyleenglycol (EO = 1-30, typisch 5) ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxyfenyl) acrylaat

SML = 0,05 mg/kg. Alleen voor gebruik in PET

77897

-

Polyethyleenglycol (EO = 1-50) monoalkylether (onvertakt en vertakt, C8-C20) sulfaat, zouten

SML = 5 mg/kg

89120

000123-95-5

Stearinezuur, butylester


95858

-

Wassen, paraffine-, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd

SML = 0,05 mg/kg en volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6. Mag niet worden gebruikt in voorwerpen die in aanraking komen met vette levensmiddelen.»


b) In de volgende regels wordt de inhoud van de kolommen « Naam » en "Beperkingen en/of specificaties" vervangen door :

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

"39815

182121-12-6

9,9-Bis(methoxymethyl)fluoreen

SML = 0,05 mg/kg

66755

002682-20-4

2-Methyl-4-isothiazoline-3-on

SML = 0,5 mg/kg. Alleen te gebruiken in waterige polymeerdispersies en -emulsies en in concentraties die niet leiden tot een antimicrobieel effect aan het oppervlak van het polymeer of op het levensmiddel zelf. »


c) De volgende regel wordt geschrapt :

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

"30340

330198-91-9

12-(Acetoxy)stearinezuur, 2,3-bis(acetoxy) propylester"


3. Deel B wordt vervangen als volgt : a) De volgende regels worden in numerieke volgorde ingevoegd, luidende :

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

"34130

-

Alkyl, onvertakt met even aantal koolstofatomen (C12-C20) dimethylaminen

SML = 30 mg/kg

53670

032509-66-3

Ethyleenglycolbis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)butyraat]

SML = 6 mg/kg"


b) Voor de volgende regels wordt de tekst van de kolommen "Naam" en "Beperkingen en/of specificaties" in de tabel vervangen als volgt :

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

Beperkingen en/of specificaties

(1)

(2)

(3)

(4)

"72081/10

-

Koolwaterstofharsen uit aardolie, gehydrogeneerd

Volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6"


III) Bijlage, hoofdstuk 1, lijst 5, van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt gewijzigd als volgt : 1 De noten (8), (9) en (36) worden vervangen als volgt : « (8) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 en 95725 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden. » « (9) NB : de kans bestaat dat de migratie van de stof de organoleptische eigenschappen van het voedingsmiddel dat ermee in aanraking komt, ongunstig beïnvloedt en dat het eindproduct daardoor niet meer aan het bepaalde in artikel 3, 1, c, van het verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG voldoet. » « (36) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 en 76463 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden. » 2. De volgende noten worden toegevoegd : « (43) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 19150 en 19180 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden. IV) Bijlage, hoofdstuk 1, lijst 6 van koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt gewijzigd als volgt : In bijlage, hoofdstuk 1, lijst 6, deel B, worden de volgende regels in numerieke volgorde ingevoegd, luidende :

Ref.-nr.

ANDERE SPECIFICATIES

"60025

Specificaties : ? minimale viscositeit (bij 100 °C) = 3,8 cSt ? gemiddeld molecuulgewicht > 450

76723

Specificaties : molecuulgewicht-fractie < 1 000 is lager dan 1,5 % m/m

76725

Specificaties : molecuulgewicht-fractie < 1 000 is lager dan 1 % m/m

95858

Specificaties : ? gemiddeld molecuulgewicht ten minste 350 ? viscositeit bij 100 °C min 2,5 cSt ? gehalte aan koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25 : ten hoogste 40 % m/m »


V) Bijlage, hoofdstuk 1, lijst 7, van koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt gewijzigd als volgt : Worden de volgende regels in numerieke volgorde ingevoegd, luidende :

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam

"34130

-

Alkyl, onvertakt met even aantal koolstofatomen (C12-C20) dimethylaminen

39815

182121-12-6

9,9-Bis(methoxymethyl)fluoreen

53670

032509-66-3

Ethyleenglycolbis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)butyraat]"


VI) In bijlage, hoofdstuk 3, punt C, 2, tabel 4, eerste lijn, tweede kolom, wordt het woord "issoctaan" vervangen door het woord "isooctaan".

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 8 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^