Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 april 2003
gepubliceerd op 02 mei 2003

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « LuckySix », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014063
pub.
02/05/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/besluit/2003/04/08/2003014063/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « LuckySix », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1e lid, en op artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de evolutie van het gedrag van het publiek de Nationale Loterij tot de vaststelling heeft gebracht dat de aantrekkingskracht van de vormen van de door haar georganiseerde openbare loterijen, in het bijzonder met biljetten, sneller afneemt dan vroeger, waardoor de levensduur van dergelijke vormen van loterijen sterk wordt verkort;

Overwegende dat een dergelijke verminderde aantrekkingskracht een versnelde vernieuwing van de genoemde vormen van loterijen onontbeerlijk maakt opdat de Nationale Loterij al haar verplichtingen zou kunnen nakomen;

Overwegende dat de studie van de haalbaarheid, van het ontwerp, van de organisatie en van de rendabiliteit van de in dit besluit bedoelde vorm van openbare loterij vele maanden werk heeft gevergd van de diensten van de Nationale Loterij;

Overwegende dat de Nationale Loterij in 2003 niet al haar verplichtingen zal kunnen nakomen indien ze deze nieuwe vorm van openbare loterij, die haar extra inkomsten moet opleveren, niet onverwijld op de markt brengt;

Overwegende dat, om een dergelijke situatie te voorkomen, het absoluut noodzakelijk is dringend dit besluit te nemen opdat de Nationale Loterij onmiddellijk alle maatregelen zou kunnen treffen die vereist zijn voor een zeer snelle organisatie van de loterijvorm die door dit besluit wordt bedoeld;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onderhavig reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « LuckySix ».

De LuckySix is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder trekking worden toegewezen door middel van de vermelding op het biljet, dat een lot al of niet verkregen is, en dit volgens een door het toeval bepaalde verdeling. De vermelding in kwestie is verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op één miljoen, hetzij op veelvouden van één miljoen.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 EUR.

Art. 3.Per hoeveelheid van één miljoen uitgegeven biljetten : 1° is het totale bedrag van de loten vastgesteld op 1.800.000 EUR; 2° is het aantal loten vastgesteld op 249.957, verdeeld over 2 loten van 100.000 EUR, 5 loten van 10.000 EUR, 50 loten van 1.000 EUR, 400 loten van 100 EUR, 2.500 loten van 40 EUR, 12.000 loten van 20 EUR, 20.000 loten van 10 EUR, 15.000 loten van 8 EUR, 100.000 loten van 5 EUR en 100.000 loten van 3 EUR.

Art. 4.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staan zes verschillende vakjes gedrukt, bedekt met een ondoorzichtige deklaag die door de deelnemer moet worden afgekrast.

Na afkrassing verschijnen in elk van deze zes vakjes, in Arabische cijfers, vier bedragen van loten die werden gekozen uit de loten bedoeld in artikel 3, 2°, en die geheel of gedeeltelijk kunnen verschillen van vakje tot vakje. § 2. Het vakje waarin, in Arabische cijfers, tweemaal hetzelfde bedrag gedrukt staat, geeft recht op een lot dat overeenkomt met éénmaal dit bedrag. Het vakje in kwestie wordt « winnend vakje » genoemd.

Een winnend biljet kan 1, 2, 3 of 4 winnende vakjes bevatten. Wanneer er verschillende winnende vakjes zijn, geeft het biljet in kwestie recht op een samengeteld bedrag van loten.

In onderhavig geval bevat een biljet dat een lot wint van : 1° 100.000 EUR, 10.000 EUR, 1.000 EUR, 100 EUR of 40 EUR altijd slechts één enkel winnend vakje; 2° 20 EUR hetzij 2 vakjes die elk 10 EUR winnen, hetzij 4 vakjes die respectievelijk 2 EUR, 3 EUR, 5 EUR en 10 EUR winnen;3° 10 EUR hetzij 1 vakje dat 10 EUR wint, hetzij 2 vakjes die respectievelijk 2 EUR en 8 EUR winnen, hetzij 3 vakjes die respectievelijk 2 EUR, 3 EUR en 5 EUR winnen, hetzij 2 vakjes die elk 1,50 EUR winnen plus 2 vakjes die respectievelijk 2 EUR en 5 EUR winnen;4° 8 EUR hetzij 1 vakje dat 8 EUR wint, hetzij 2 vakjes die respectievelijk 3 EUR en 5 EUR winnen, hetzij 2 vakjes die elk 1,50 EUR winnen plus 1 vakje dat 5 EUR wint;5° 5 EUR hetzij 1 vakje dat 5 EUR wint, hetzij 2 vakjes die respectievelijk 2 EUR en 3 EUR winnen, hetzij 2 vakjes die elk 1,50 EUR winnen plus 1 vakje dat 2 EUR wint;6° 3 EUR hetzij 2 vakjes die elk 1,50 EUR winnen, hetzij 1 vakje dat 3 EUR wint. § 3. Elk biljet waarop geen configuratie van winnende vakjes voorkomt die overeenstemt met één van de 6 in § 2, derde lid, bedoelde gevallen, is altijd een niet winnend biljet.

Art. 5.Op de voor- of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratief beheer van deze biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° twee zichtbare streepjescodes.

Art. 6.In de zes vakjes, bedoeld in artikel 4, § 1, tweede lid, kunnen controlevermeldingen staan onder elke vorm die de Nationale Loterij nuttig acht.

Alleen de Nationale Loterij heeft het recht om, ter controle, de in artikel 4, § 1, eerste lid en in artikel 5, 2° bedoelde ondoorzichtige deklagen van de onverkochte biljetten af te krassen.

Art. 7.Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten enkel wordt bepaald door het toeval : 1° wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen met betrekking tot de toewijzing van de loten;2° mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee elementen kunnen worden onthuld met betrekking tot de toewijzing van de loten. Op de voor- of de achterkant van de biljetten worden er cijfers en/of letters vermeld ter identificatie van de uitgifte waartoe deze biljetten behoren. Het aantal uitgiften wordt vastgelegd door de Nationale Loterij.

Art. 8.De loten zijn betaalbaar aan toonder tegen afgifte van de winnende biljetten bij de verkopers, vanaf de aankoop van de biljetten tot en met de laatste dag van een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren. De loten van 100.000 EUR zijn ook betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij.

Art. 9.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten door de Nationale Loterij bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 10.De loten die niet binnen de in artikel 8 vastgelegde termijn werden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 11.Klachten over de uitbetaling van de loten moeten, op straffe van verval, binnen de in artikel 8 bedoelde termijn van twee maanden worden ingediend. Ze dienen per aangetekende brief aan de Nationale Loterij te worden gericht of in ruil voor een ontvangstbewijs bij de Nationale Loterij te worden afgegeven.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van het biljet moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres vermelden.

Art. 12.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 13.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de toonder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de toonder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als dit noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten.

Art. 14.Geen enkel bezwaar noch verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de toonder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden hieraan verzaken.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 12 mei 2003.

Art. 16.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

^