Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2023
gepubliceerd op 13 juni 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023040931
pub.
13/06/2023
prom.
07/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022 Collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid (Overeenkomst geregistreerd op 12 augustus 2022 onder het nummer 174466/CO/140.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid die sinds 4 november 2021 onder het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden ressorteren ingevolge het koninklijk besluit van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de landbouw en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het werkbaar werk en instroom type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de tewerkstelling en opleiding risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/01/2022 numac 2021205360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot verlenging van de duurtijd van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 betreffende de flexibiliteit en variabele tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 01/02/2022 numac 2021043161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, betreffende de omschrijving van de risicogroepen en de inning van de bijdragen ten behoeve van initiatieven voor deze risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 16/02/2022 numac 2021043160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (zwaar beroep) (1) type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/01/2022 numac 2021205359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot verlenging van de duurtijd van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018 betreffende de minimumduur van de werkperiode, de grens bijkomende prestaties voor deeltijdse werknemers en uurroosterverstoring sluiten (Belgisch Staatsblad van 14 december 2021).

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel met toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, te bepalen welke collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk zijn op de ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid. HOOFDSTUK III. - Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten

Art. 3.De in de bijgevoegde lijst opgenomen collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, die nog van kracht zijn op 1 januari 2022, worden van toepassing op de in artikel 1 bedoelde ondernemingen. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van de verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden

Datum/Date

Titel/Titre

Registratienummer/ Numéro d'enregistrement

1400300

CO

19 november 2015/ 19 novembre 2015

Forfaitaire verblijfsvergoeding en ARAB-vergoeding/ Indemnité de séjour forfaitaire et indemnité RGPT

131219

19 mei 2016/ 19 mai 2016

Invoering en verhoging van een maaltijdcheque en omzetting van de ecocheques/ Introduction et augmentation du titre-repas et conversion des éco-chèques

134053

1400300

CO

20 oktober 2016/ 20 octobre 2016

Opheffing van welbepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten/ Abrogation de certaines conventions collectives de travail

136161

15 december 2016/ 15 décembre 2016

Opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015 over het verschil tussen arbeiders en bedienden in het kader van de bestaande sectorale pensioenstelsels/ Abrogation de la convention collective de travail du 17 décembre 2015 concernant la différence entre ouvriers et employés dans le cadre des régimes de pension existants

137209

1400300

CO

17 oktober 2019/ 17 octobre 2019

Tewerkstelling van studenten/ Occupation d'étudiants

155362

17 oktober 2019/ 17 octobre 2019

Uitbetaling van een gedeelte van het loon van hand tot hand van de werknemers behorende tot het rijdend personeel/ Paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant

155363

1400300

CO

16 januari 2020/ 16 janvier 2020

Nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel/ Travail de nuit du personnel non roulant

157716

24 september 2020/ 24 septembre 2020

Digitalisering van het dagelijks prestatieblad/ Numérisation de la feuille journalière de prestations

161759

14003000

CO

21 oktober 2021/ 21 octobre 2021

Toepasselijkheid van de nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur/ Applicabilité des nouveaux régimes de travail sur les contrats de travail à durée déterminée

168193

21 oktober 2021/ 21 octobre 2021

Recht op tijdskrediet, invoering van het recht op een landingsbaan en complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief (2021-2022)/ Droit au crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif (2021-2022)

168194

21 oktober 2021/ 21 octobre 2021

Recht op tijdskrediet, invoering van het recht op een landingsbaan en complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief (januari-juni 2023)/ Droit au crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif (janvier-juin 2023)

168195


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^