Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 maart 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020200772
pub.
12/05/2020
prom.
06/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2019 Bijzondere compensatietoeslag (Overeenkomst geregistreerd op 14 november 2019 onder het nummer 155182/CO/111) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.In uitvoering van de bepalingen van de artikelen 3, § 1, 4° en 26ter van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2018 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", met registratienummer 147260/CO/111, wordt voor het jaar 2019 aan de in artikel 1 bedoelde werklieden en werksters die lid zijn van één van de representatieve interprofessionele organisaties van werknemers, welke in het nationaal vlak zijn verbonden, een bijzondere compensatietoeslag toegekend ten bedrage van : - 120 EUR aan alle leden die een maandelijkse bijdrage van ten minste 15,9 EUR betalen; - 60 EUR aan alle leden die een maandelijkse bijdrage tussen 9,5 EUR en 15,9 EUR betalen; - 0 EUR aan alle leden die een maandelijkse bijdrage van minder dan 9,5 EUR betalen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 voor de toeslagen die betrekking hebben op het dienstjaar 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 maart 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^