Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 maart 2002
gepubliceerd op 14 maart 2002

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken

bron
ministerie van financien
numac
2002003128
pub.
14/03/2002
prom.
06/03/2002
ELI
eli/besluit/2002/03/06/2002003128/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2002. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 307, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, en bij de wetten van 15 maart 1999 en 10 augustus 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : - het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 zo spoedig mogelijk moet worden vastgelegd teneinde de vestiging en de invordering van die belasting niet te vertragen; - de geleidelijke verwezenlijking van de E-government de belastingplichtige moet toelaten voor het aanslagjaar 2002 de gegevens van zijn aangifte in de personenbelasting te verstrekken bij middel van computerafdrukken; - de belastingplichtigen onmiddellijk moeten worden in kennis gesteld van de voorwaarden binnen welke de in het aangifteformulier gevraagde gegevens door middel van computerafdrukken kunnen worden verstrekt; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 wordt in de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Art. 2.De belastingplichtige kan de in deel 1 van het aangifteformulier gevraagde gegevens verstrekken bij middel van computerafdrukken onder de volgende voorwaarden : 1° het aangifteformulier vermeld in artikel 1 moet enkel worden gedagtekend en ondertekend; 2° de computerafdrukken moeten worden bekomen als volgt : - de belastingplichtige haalt het model van deel 1 van het aangifteformulier via een internetverbinding af op de site van het Ministerie van Financiën, www.minfin.fgov.be, in het formaat zoals het wordt ter beschikking gesteld; - de gevraagde gegevens worden ingevuld overeenkomstig de in het model voorkomende aanduidingen; - de belastingplichtige drukt het aangevulde model af op wit papier van het formaat A4 (210 x 297 mm) en met een gewicht van minstens 80 gram per m2; 3° het afgedrukte model moet worden gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend;4° het afgedrukte model moet dezelfde bladzijden bevatten als het aangifteformulier vermeld in artikel 1;5° het aangifteformulier vermeld in artikel 1 en het afgedrukte model moeten samen worden toegestuurd aan de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 maart 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 22 juli 1993, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1993.

Koninklijk besluit van 20 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996, 4e editie.

Wet van 15 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999.

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 4 juli 1989, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1989.

Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996, err. 8 oktober 1996.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 6 maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 6 maart 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^