Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 december 2020
gepubliceerd op 22 januari 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020205055
pub.
22/01/2021
prom.
06/12/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020 Toepassingsgebied en de context (Overeenkomst geregistreerd op 8 oktober 2020 onder het nummer 161294/CO/322.01) Toepassingsgebied en context

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is een regeling die sommige oudere werknemers, in geval van ontslag, het voordeel biedt om, naast de werkloosheidsuitkering, nog een aanvullende vergoeding te genieten ten laste van de werkgever.

SWT vanaf 59 jaar met een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar en 20 jaar nachtarbeid of een zwaar beroep gedurende 5/10 of 7/15 jaar

Art. 2.De werknemers die : 1° door de werkgever ontslagen worden omwille van een andere reden dan een dringende reden;2° en 59 jaar of ouder zijn uiterlijk op 30 juni 2021 en op het ogenblik van de effectieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst;3° en die op dat ogenblik een beroepsloopbaan als loontrekkende van 33 jaar kunnen rechtvaardigen, hebben recht op het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag conform de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten nr.138 en nr. 139 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 april 2019, in zoverre ze voldoen aan één van de volgende voorwaarden : - Ofwel een effectieve tewerkstelling van minimum 20 jaar in een arbeidsregime van nachtarbeid zoals bepaald in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 afgesloten in de Nationale arbeidsraad op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990; - Ofwel een effectieve tewerkstelling in een zwaar beroep, conform de definitie van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag : - hetzij gedurende minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst; - hetzij gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Voor de punten die niet geregeld worden in artikel 2, noch in de collectieve arbeidsovereenkomsten nr.138- 139 van de Nationale Arbeidsraad, onder andere de voorwaarden voor de berekening, de procedure en de wijze van betaling van de aanvullende vergoeding, gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, alsook het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De berekeningsbasis van de aanvullende vergoeding van het SWT is die van het geplafonneerd voltijdse loon voor die werknemers die op het ogenblik van hun ontslag in deeltijds tijdskrediet waren.

Bij de berekening van het netto-referteloon zal de RSZ-bijdrage berekend worden op het brutoloon aan 100 pct..

SWT vanaf 59 jaar met een zwaar beroep

Art. 4.Voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 wordt, conform de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr.140 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 april 2019, de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan werknemers in een zwaar beroep, conform de definitie van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die worden ontslagen, vastgesteld op 59 jaar.

De werknemer moet : 1° Worden ontslagen omwille van een andere reden dan een dringende reden tijdens de geldigheidsduur van de huidige overeenkomst;2° En de leeftijd van 59 jaar of ouder hebben bereikt uiterlijk op 30 juni 2021 en op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;3° En een beroepsverleden van 35 jaar hebben bereikt in kader van een zwaar beroep op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst, conform de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr.140 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 april 2019 : - ofwel 5 jaar een zwaar beroep werd uitgeoefend (berekend van datum tot datum) in de loop van de 10 kalenderjaren, berekend van datum tot datum, die het einde van de overeenkomst voorafgaan; - ofwel 7 jaar een zwaar beroep werd uitgeoefend (berekend van datum tot datum) in de loop van de 15 kalenderjaren, berekend van datum tot datum, die het einde van de overeenkomst voorafgaan.

Art. 5.Voor de punten die niet geregeld worden in artikel 4 noch in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 van de Nationale Arbeidsraad, onder andere de voorwaarden voor de berekening, de procedure en de wijze van betaling van de aanvullende vergoeding, gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, alsook het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

SWT vanaf 59 jaar met een beroepsloopbaan van 40 jaar

Art. 6.Voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, hebben de werknemers : 1° die een professionele loopbaan als loontrekkende van 40 jaar kunnen voorleggen bij het einde van de arbeidsovereenkomst;2° en die de leeftijd van 59 jaar of ouder hebben bereikt uiterlijk op 30 juni 2021 en ten laatste op het einde van de arbeidsovereenkomst;3° en die ontslagen worden zonder dringende reden tijdens de geldigheidsduur van de huidige overeenkomst, de mogelijkheid om in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te treden conform de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten nr.141 en nr. 142, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 april 2019.

Art. 7.Voor de punten die niet geregeld worden in artikel 6, noch in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 141 van de Nationale Arbeidsraad, onder andere de voorwaarden voor de berekening, de procedure en de wijze van betaling van de aanvullende vergoeding, gelden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, alsook het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Slotbepalingen

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is slechts van toepassing voor de werknemers die gedurende de twee jaren voorafgaand aan hun SWT door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn geweest met hun werkgever.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van bepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2021 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2021.

Zij vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 22 april 2020 in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden, geregistreerd op de Griffie van de Administratie van Collectieve Arbeidsbetrekkingen onder het nummer 158306/CO/322.01.

Zij kan, mits een opzegtermijn van 3 maanden wordt in acht genomen, door elk van de partijen worden opgezegd met een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 6 december 2020.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE .

^