Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 april 2010
gepubliceerd op 09 april 2010

Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003210
pub.
09/04/2010
prom.
06/04/2010
ELI
eli/besluit/2010/04/06/2010003210/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, § 1;

Gelet op het KB/WIB 92 : - artikel 87, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 augustus 1993, 22 oktober 1993, 10 januari 1997, 20 mei 1997, 5 december 1997, 24 juni 1999, 15 december 2003, 23 januari 2004 en 14 april 2009; - artikel 88;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat dit besluit van toepassing moet zijn op de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op de maand mei 2010; - dat het ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bedrijfsvoorheffing berekend overeenkomstig de nrs. 2.2. tot 2.8., en 5.2. tot 5.7., van de toepassingsregels opgenomen in bijlage III, KB/WIB 92, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 december 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2010, moet worden verminderd met een aanvullend forfaitair bedrag voor beroepskosten opgenomen in de onderstaande tabel :

BRUTO INKOMEN PER MAAND REVENU MENSUEL BRUT

AANVULLENDE VERMINDERING VOOR BEROEPSKOSTEN REDUCTION COMPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS

Tot/Jusqu'à 780,00 EUR

51,36 EUR

Van/De 780,01 EUR tot/jusqu'à 795,00 EUR

56,40 EUR

Van/De 795,01 EUR tot/jusqu'à 1.020,00 EUR

61,68 EUR

Van/De 1.020,01 EUR tot/jusqu'à 1.035,00 EUR

70,44 EUR

Van/De 1.035,01 EUR tot/jusqu'à 1.425,00 EUR

82,20 EUR

Van/De 1.425,01 EUR tot/jusqu'à 1.440,00 EUR

87,00 EUR

Van/De 1.440,01 EUR tot/jusqu'à 2.970,00 EUR

92,52 EUR

Van/De 2.970,01 EUR tot/jusqu'à 2.985,00 EUR

99,00 EUR

Van/De 2.985,01 EUR tot/jusqu'à 4.890,00 EUR

102,84 EUR

Van/De 4.890,01 EUR tot/jusqu'à 4.905,00 EUR

101,52 EUR

Van/De 4.905,01 EUR tot/jusqu'à 4.920,00 EUR

98,64 EUR

Van/De 4.920,01 EUR tot/jusqu'à 4.935,00 EUR

95,76 EUR

Van/De 4.935,01 EUR tot/jusqu'à 4.950,00 EUR

92,76 EUR

Van/De 4.950,01 EUR tot/jusqu'à 4.965,00 EUR

90,00 EUR

Van/De 4.965,01 EUR tot/jusqu'à 4.980,00 EUR

87,00 EUR

Van/De 4.980,01 EUR tot/jusqu'à 4.995,00 EUR

84,24 EUR

Van/De 4.995,01 EUR tot/jusqu'à 5.010,00 EUR

81,24 EUR

Van/De 5.010,01 EUR tot/jusqu'à 5.025,00 EUR

78,48 EUR

Van/De 5.025,01 EUR tot/jusqu'à 5.040,00 EUR

75,48 EUR

Van/De 5.040,01 EUR tot/jusqu'à 5.055,00 EUR

72,60 EUR

Van/De 5.055,01 EUR tot/jusqu'à 5.070,00 EUR

69,72 EUR

Boven/Supérieur à 5.070,00 EUR

69,48 EUR


Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die betrekking hebben op de maand mei 2010.

Art. 3.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 10 januari 1997, Belgisch Staatsblad van 11 februari 1997.

Koninklijk besluit van 20 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.

Koninklijk besluit van 5 december 1997, Belgisch Staatsblad van 31 december 1997, err. 4 februari 1998.

Koninklijk besluit van 24 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1999.

Koninklijk besluit van 15 december 2003, Belgisch Staatsblad van 23 december 2003 (ed. 2).

Koninklijk besluit van 23 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 4 februari 2004 (ed. 2).

Koninklijk besluit van 14 april 2009, Belgisch Staatsblad van 20 april 2009 (ed. 4).

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^