Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 november 2002
gepubliceerd op 09 november 2002

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2002002180
pub.
09/11/2002
prom.
05/11/2002
ELI
eli/besluit/2002/11/05/2002002180/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter , § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 oktober 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde taaltrap vormen;

Gelet op de opmerkingen van de vakbonden, gegeven op 5 juni 2002 voor wat betreft het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt en gegeven op 3 juni 2002 voor wat betreft de Algemene Centrale van Openbare Diensten, overeenkomstig artikel 54, tweede lid, van voormelde wetten;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht, gegeven op 4 juli 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden in taalkaders verdeeld volgens de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 5 november 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL

^