Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 maart 2012
gepubliceerd op 11 juli 2012

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het brugpensioen op 58 jaar en het halftijds brugpensioen op 55 en 58 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012200967
pub.
11/07/2012
prom.
05/03/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAART 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het brugpensioen op 58 jaar en het halftijds brugpensioen op 55 en 58 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het brugpensioen op 58 jaar en het halftijds brugpensioen op 55 en 58 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 maart 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2011 Brugpensioen op 58 jaar en halftijds brugpensioen op 55 en 58 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2011 onder het nummer 104867/CO/133) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren. § 2. Onder "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Ontslag

Art. 2.§ 1. De aanvullende vergoeding, ingesteld in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, wordt toegekend aan de arbeiders die worden ontslagen om een andere reden dan een dringende reden en die voldoen aan de hier verder vermelde voorwaarden. § 2. Het ontslag met het oog op brugpensioen vanaf 58 jaar zoals vermeld in artikel 3 moet plaats hebben tussen 1 januari 2011 en 31 december 2013. HOOFDSTUK III. - Leeftijds- en arbeidsvoorwaarden

Art. 3.De leeftijdsvoorwaarde van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 wordt verlaagd tot 58 jaar voor zover de betrokkene voldoet aan de loopbaanvoorwaarden opgelegd door de werkloosheidsreglementering voor bruggepensioneerden, met name : - voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 : - 37 jaar als loontrekkende voor arbeiders; - 35 jaar als loontrekkende voor arbeiders, in geval van zwaar beroep, overeenkomstig artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007; - 33 jaar als loontrekkende voor arbeidsters. - voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2013 : - 38 jaar als loontrekkende voor arbeiders; - 35 jaar als loontrekkende voor arbeiders in geval van zwaar beroep, overeenkomstig artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007; - 35 jaar als loontrekkende voor arbeidsters.

De vermelde leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar moet vervuld zijn zowel in de periode tussen 1 januari 2011 en 31 december 2013 als op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Art. 4.§ 1. Arbeiders die tenminste 55 jaar oud zijn en aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op de aanvullende vergoeding hebben de individuele mogelijkheid tot halftijds brugpensioen. § 2. Er zal slechts worden overgegaan tot een individuele schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de betrokken werknemer, zo vooraf de haalbaarheid om in de vervanging te voorzien door de werkgever werd onderzocht en positief werd bevonden.

Indien niet tot een individueel akkoord kan worden overgegaan tussen werkgever en betrokken arbeider, zal de beslissing schriftelijk verantwoord worden. Een kopie hiervan wordt overgemaakt aan de raad van beheer van het "Sociaal Fonds van de tabaksverwerkende industrieën" die de gegrondheid ervan zal nagaan.

Bij betwisting zal het dossier worden overgemaakt aan het verzoeningsbureau van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf.

Art. 5.Voor arbeiders die tenminste 58 jaar oud zijn wordt de individuele mogelijkheid ingevoerd op aanvraag en in onderlinge overeenstemming met de werkgever in het halftijds brugpensioen te treden. HOOFDSTUK IV. - Aanvullende vergoeding

Art. 6.§ 1. De aftrek van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor de berekening van de aanvullende vergoeding van het brugpensioen wordt berekend op 100 pct. van het brutoloon § 2. Voor de arbeiders die gebruik maken van het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties voor werknemers van 50 jaar en ouder, zoals bepaald in artikel 9, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, en overstappen van de loopbaanvermindering naar het conventioneel brugpensioen, zal de aanvullende vergoeding van het brugpensioen worden berekend op basis van een voltijdse arbeidsprestatie. § 3. Bij werkhervatting gelden de bepalingen van de artikelen 4bis, 4ter en 4quater van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. HOOFDSTUK V. - Collectieve arbeidsovereenkomsten op ondernemingsniveau

Art. 7.Collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten op ondernemingsniveau waarin gunstigere voorwaarden bepaald zijn dan de voorwaarden bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst, blijven van kracht. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid - Duur

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en treedt buiten werking op 31 december 2013 met uitzondering van de artikelen 4 en 5 die buiten werking treden op 31 december 2012.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité van de tabaksnijverheid, betreffende het halftijds brugpensioen op 55 jaar, op 58 jaar of het brugpensioen op 58 jaar, geregistreerd onder het nummer 96502, algemeen verbindend verklaard op 15 juni 2010, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 2010.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2012.

De Minister van Werk, M. DE CONINCK

^