Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 juni 2004
gepubliceerd op 11 juni 2004

Koninklijk besluit betreffende wedstrijden en loterijen waarvan, naar aanleiding van promotie-acties, de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen vergezeld kunnen gaan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003193
pub.
11/06/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/besluit/2004/06/05/2004003193/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2004. - Koninklijk besluit betreffende wedstrijden en loterijen waarvan, naar aanleiding van promotie-acties, de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen vergezeld kunnen gaan


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1° en 3°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de organisatie van openbare loterijen deel uitmaakt van de opdracht van de Nationale Loterij, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico haast onbestaande is;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten;

Overwegende dat de Nationale Loterij, rekening houdend met de verwachtingen van de spelers, een maximum aan maatregelen gericht op het promoveren van de door haar georganiseerde loterijvormen moet treffen om in deze sociale opdracht te slagen;

Overwegende dat de mogelijkheid voor de Nationale Loterij om in het kader van promotie-acties de door haar georganiseerde publieke loterijen te laten vergezellen door wedstrijden of loterijen die ten doel hebben, door middel van trekking of wedstrijden, bijkomende loten in natura of in speciën van geringe waarde toe te kennen, één van de maatregelen in de zin van het voorgaande is;

Overwegende dat de toepassing van deze maatregel, rekening houdend met haar kanaliserend doel en met de positieve sociale impact die ervan verwacht wordt, absoluut dringend moet uitgevoerd worden;

Overwegende dat deze toepassing een reeks voorbereidende werkzaamheden op technisch en organisatorisch gebied vereist, die onmiddellijk uitgevoerd moeten worden;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het kader van promotie-acties kunnen de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen vergezeld gaan van wedstrijden of loterijen die ten doel hebben loten in natura en in speciën van geringe waarde toe te kennen door middel van trekking of wedstrijden.

Art. 2.De nadere regels van deze promotie-acties worden door de Nationale Loterij bepaald en door haar bekendgemaakt met alle middelen die zij daartoe nuttig acht.

Het is minderjarigen verboden deel te nemen aan de promotie-acties als bedoeld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 17 mei 2004.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juni 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^