Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 juli 2004
gepubliceerd op 20 juli 2004

Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004202146
pub.
20/07/2004
prom.
05/07/2004
ELI
eli/besluit/2004/07/05/2004202146/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JULI 2004. - Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de ziekenhuizen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 3, eerste lid, 3;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt erkend als representatieve vakorganisatie van werkgevers in de bedrijfstak van de ziekenhuizen : Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

^