Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juli 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004003279 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 type wet prom. 08/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2) type wet prom. 13/05/2003 pub. 20/07/2004 numac 2004015111 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992, gedaan te Londen op 17 juni 1999 (2) type wet prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004041307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juli 2004 is samen Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,272 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004003287 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris aangewezen door de Minister van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij » type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004009515 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 4 juli 2004 : - Zijn bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde : de heren : Leclercq J.-F., eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie ; Verougstraete I., voorzitt(...) Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. - Zijn bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004009517 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2003, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Sorgeloos, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter sta Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004009516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2004 : - is de heer Noelmans, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar m - is de heer Limpens, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de f(...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van bepaalde voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de kinderopvang en de preventieve kinderzorg in Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuisverpleging en van de coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de centra voor kinderopvang type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gezondheidspromotie op school type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de opvang van jonge kinderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2003 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. 22/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004003285 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004202333 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 123/2004 van 7 juli 2004 Rolnummer 2750 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 115 tot 134 van de programmawet van 24 december 2002, ingesteld door het « Verbond M.R.B. - Verbond van Mutualiteit(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit rechter R. Henneuse, waarnemend voorzitter, en voorzitter A. (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Centrale Accounting" type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2003 pub. 20/07/2004 numac 2004202367 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de "Port autonome de Namur" type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2003 pub. 20/07/2004 numac 2004202374 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bestuurster binnen de raad van bestuur van de "Port autonome du Centre et de l'Ouest" type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve erkenning van de betalende Waalse instelling voor de door het EOGFL, afdeling Garantie medegefinancierde uitgaven type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202425 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. - Bericht Krachtens artikel 5 van het ministerieel besluit van 4 juli 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 ove Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directie Wegvervoer Vervoer van gevaarlijke st(...)

document

type document prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 04/0046 : N.V. GOM/B.V.B.A. MILO Op 8 juli 2004 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de klassieke schoonmaak.

erratum

type erratum prom. 04/04/2003 pub. 20/07/2004 numac 2004022521 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwilkkelingssamenwerking, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Wet houdende instemming met het Financieel Protocol van 4 oktober 2002 bij het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004042007 bron ministerie van financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004202422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. 19/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004021102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Regering. - Benoemingen type document prom. -- pub. 20/07/2004 numac 2004202365 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de secretaris-generaal van 7 juni 2004, dat in werking treedt op 8 juni 2004, wordt de heer Philippe Coustry, adjunct, met administratieve standplaats te Nijve Bij besluit van de secretaris-generaal van 7 juni 2004, dat in werking treedt op 8 juni 2004, w(...)
^