Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 augustus 2006
gepubliceerd op 18 september 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de vlasbereiding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006202476
pub.
18/09/2006
prom.
05/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de vlasbereiding (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de vlasbereiding.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 Sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de vlasbereiding (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2005 onder het nummer 75716/CO/120.02) I. Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding en op de werklieden die zij tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005.

Art. 3.De bepalingen van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gewijzigd bij artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2003, betreffende de sectorale regeling van maaltijdcheques voor de werknemers in de vlasbereiding, wordt met volgende paragraaf uitgebreid : "Vanaf 1 januari 2006 geldt het beginsel dat de werkgevers een tegemoetkoming betalen van minimum 2,33 EUR per effectief gewerkte dag van elke werknemer.".

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking op 1 januari 2006 en is voor onbepaalde duur gesloten.

Zij kan herzien of beëindigd worden en dat op verzoek van de meest gerede ondertekenende organisatie mits een opzeggingstermijn van zes maanden wordt in acht genomen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 augustus 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^