Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 augustus 2006
gepubliceerd op 08 september 2006

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012441
pub.
08/09/2006
prom.
05/08/2006
ELI
eli/besluit/2006/08/05/2006012441/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter, § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde taaltrap vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juli 2003;

Gelet op het akkoord van 15 juli 2005 van de Minister van Ambtenarenzaken op het personeelsplan 2005;

Gelet op het akkoord van 21 november 2005 van de Minister van Begroting op het personeelsplan 2005;

Gelet op de opmerkingen die door de vakorganisaties werden geformuleerd overeenkomstig artikel 54, tweede lid, van voormelde wetten;

Gelet op het advies nr. 38100 van de Vaste commissie voor taaltoezicht, gegeven op 6 juli 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt de verdeling van de betrekkingen van de centrale diensten over de taalkaders als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juli 2003 wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2005.

Art. 4.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^