Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2014
gepubliceerd op 14 juli 2014

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014204239
pub.
14/07/2014
prom.
04/07/2014
ELI
eli/besluit/2014/07/04/2014204239/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, artikel 22, Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 1 april 2014;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 23 april 2014;

Gelet op het advies 56.204/1 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De rapportering bedoeld in artikel 22, § 2, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance dient een beeld te geven van de belangrijkste uitdagingen inzake structurele transformatie waarmee de verschillende bedrijfstakken waarvoor het paritair comité of het paritair subcomité bevoegd is, geconfronteerd worden en van de antwoorden die op deze uitdagingen kunnen gegeven worden.

In afwijking van het eerste lid, bepaalt de collectieve arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 22, § 3, van dezelfde wet, de vorm en de inhoud van de boordtabellen waarvan sprake is in artikel 22, § 2, van dezelfde wet.

Art. 2.§ 1. De vorm en de inhoud van de boordtabellen, zoals bedoeld in artikel 22, § 2, van dezelfde wet worden door de paritaire comités of paritaire subcomités bepaald door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst. Bij gebreke aan een collectieve arbeidsovereenkomst worden de vorm en de inhoud bepaald door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. § 2. De boordtabellen worden tweejaarlijks gerealiseerd door het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in samenwerking met de FOD Economie. § 3. Het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zal de voormelde boordtabellen overmaken aan de voorzitters van de paritaire comités en paritaire subcomités in de loop van de maand januari van het eerste jaar van de duur van het interprofessioneel akkoord.

Bij wijze van overgangsmaatregel zullen de boordtabellen, voor het jaar 2015, uiterlijk op 30 juni overgemaakt worden. § 4. De paritaire comités en paritaire subcomités kunnen een beroep doen op de technische ondersteuning van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voor wat betreft de elementen bepaald in de voormelde artikelen 1 en 2.

Art. 3.Ten laatste in de maand januari van het tweede jaar van de duur van het interprofessioneel akkoord maakt de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen een lijst van sectoren die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben neergelegd waarin een verslag inzake innovatie is opgenomen, over aan het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het hoofdstuk 1 van titel 4 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Werk, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, Belgisch Staatsblad van 22 mei 2014.

^