Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 25 oktober 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2005, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012250
pub.
25/10/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2005, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de warenhuizen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2005, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de warenhuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 Vaststelling, voor 2005, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding (Overeenkomst geregistreerd op 1 augustus 2005 onder het nummer 75875/CO/312) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : a) de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de warenhuizen;b) de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal vlak zijn verbonden en zetelen in het Paritair Comité voor de warenhuizen. HOOFDSTUK II. - Aard van het voordeel

Art. 2.De onder artikel 1, b) bedoelde representatieve interprofessionele werknemersorganisaties hebben recht op een financiële bijdrage ten laste van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" voor de onkosten die zij dragen bij de organisatie van cursussen of seminaries met het oog op de verbetering van de kennis van de werknemers op economisch, sociaal en technisch vlak, zoals bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 1990, betreffende de syndicale vorming, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen. HOOFDSTUK III. - Financiële bijdrage Afdeling 1. - Bedrag

Art. 3.De globale financiële bijdrage van het sociaal fonds is gelijk aan het totaal van de bijdragen die voor de syndicale opleiding worden geïnd volgens de onder artikel 4 voorziene wijze van financiering.

Het totale bedrag wordt over de onder artikel 1, b), bedoelde representatieve interprofessionele werknemersorganisaties verdeeld naar verhouding van het aantal kortingen op de syndicale bijdrage dat het sociaal fonds tijdens het jaar 2004 voor elk van hen heeft betaald. Afdeling 2. - Financiering

Art. 4.Om het sociaal fonds de mogelijkheid te bieden de financiële bijdrage voor de syndicale opleiding af te rekenen overeenkomstig de artikelen 3 en 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 1981, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 mei 1981, wordt de bijdrage welke door de werkgevers aan het sociaal fonds moet worden gestort, vastgesteld op 7,36 EUR per werknemer die op 30 september 2004 was tewerkgesteld.

De aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 2004 is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgestelde effectief op 30 september 2004. Het sociaal fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te vragen. Afdeling 3. - Inning van de bijdragen van de werkgevers

Art. 5.De inning van de bijdragen van de werkgevers door het sociaal fonds, berekend overeenkomstig artikel 4, geschiedt tijdens de maand augustus.

De werkgevers moeten het verschuldigde bedrag uiterlijk op 31 augustus storten aan het sociaal fonds. Afdeling 4. - Vereffening

Art. 6.De toekenning van de financiële bijdrage aan de werknemersorganisaties bedoeld in artikel 1, b), geschiedt gedurende de laatste twee weken van de maand september, volgens de modaliteiten welke zijn vastgesteld door de raad van bestuur van het sociaal fonds. HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding en duur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^