Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 19 oktober 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de eindejaarspremie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012248
pub.
19/10/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de eindejaarspremie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de eindejaarspremie.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 Eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2005 onder het nummer 75634/CO/311) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken. HOOFDSTUK II. - Eindejaarspremie 1. Principe Art.2. De werknemer met vast loon die aan de toekenningsvoorwaarden beantwoordt en van wie de functie het voorwerp vormt van de beroepsclassificatie als in hoofdstuk II van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de functieclassificatie van 5 november 2002, geniet een premie.

Deze premie wordt niet samengevoegd met een tenminste gelijkwaardig door de onderneming toegekend voordeel, ongeacht de benaming of de wijze van toekenning ervan, ofwel in de vorm van een conventionele premie, ofwel bij wijze van vrijgevigheid.

De werknemer met geheel of gedeeltelijk veranderlijk loon (commissie, provisie, participatie) die aan de toekenningsvoorwaarden beantwoordt en van wie de functie het voorwerp vormt van de beroepsclassificatie als in hoofdstuk II van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de functieclassificatie van 5 november 2002 bepaald, geniet een eindejaarspremie voor zover zijn jaarlijks loon (het dubbel vakantiegeld niet inbegrepen) voor 1 872 uren effectieve of geassimileerde jaarlijkse prestaties, overeenkomstig de reglementering in voege voor de jaarlijkse vakantie, zijn minimum jaarloon (schaalminimum x 12 maanden) niet met 30 pct. overschrijdt. Voor de deeltijdse tewerkgestelde werknemer worden die jaarlijkse referenties vastgesteld naar rato van zijn arbeidsprestaties.

Art. 3.Deze premie wordt verbonden aan de stiptheid van de werknemer gedurende het jaar. Zij wordt betaald naar rata van de jaarlijkse prestaties. 2. Toekenningsvoorwaarden Art.4. De toekenningsvoorwaarden zijn de volgende, afgezien van andere meer voordelige bepalingen die op het niveau van de onderneming zijn overeengekomen : a) in de loop van het jaar door een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden geweest zijn;b) tijdens het beschouwde kalenderjaar, tenminste drie maanden (opeenvolgend of niet) dienst tellen in de onderneming;c) de onderneming niet vrijwillig verlaten hebben (vertrekken met het oog op het nemen van een pensioen of brugpensioen worden niet als vrijwillig beschouwd);d) niet ontslagen geworden zijn omwille van dringende redenen.3. Bedrag Art.5. Voor de werknemers die voltijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, wordt het bedrag van de premie gelijk aan het werkelijk loon van de maand december.

Dit bedrag kan worden herleid naar verhouding van de dienstprestaties en gelijkgesteld voor de werknemers die geen twaalf maanden dienstprestaties tellen in de onderneming vanaf de eerste dag van de maand volgend op de laatste betaling van de eindejaarspremie.

Art. 6.Voor de deeltijdse werknemers, die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, is het bedrag van de premie gelijk aan het werkelijk loon dat overeenkomt met het maandelijks gemiddelde van de gepresteerde en de gelijkgestelde uren tijdens de referentieperiode beginnend op de eerste dag van de maand volgend op de laatste uitbetaling van de eindejaarspremie.

Art. 7.Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, wordt het bedrag van de premie gelijk aan het gemiddelde van hun jaarlijkse prestaties. De premie wordt toegekend in de mate waar zij minstens drie maanden tewerkgesteld zijn in de loop van het jaar.

Art. 8.Op basis van artikel 3, kan het bedrag van de premie worden verminderd naar rata van de afwezigheden die zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan, maar die niet voortvloeien uit de toepassing van wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, feestdagen, kort verzuim, familiale verlofdagen, beroepsziekte, arbeidsongeval, kraamverlof, de eerste dertig dagen van ziekte of ongeval, het krediet van uren voor de uitoefening van het syndicaal mandaat, voor de syndicale vorming en voor de cursussen van de sociale bevordering. 4. Tijdstip van betaling Art.9. Behalve indien het gebruik in de onderneming of een overeenkomst in de onderneming een ander tijdstip voor de betaling voorzien, wordt de eindejaarspremie betaald in de loop van de maand december.

Voor de werknemers die op het ogenblik van de uitbetaling van de premie in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van zwaar ziek familielid of ouderschapsverlof zijn, wordt de premie geproratiseerd in functie van het aantal maanden effectieve of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

Voor de werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in het loop van het jaar beëindigd werd en die voldoen aan alle toekenningsvoorwaarden van het artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de premie geproratiseerd in functie van het aantal maanden effectieve of daarmee conform de vorige paragraaf gelijkgestelde arbeidsprestaties. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 10.De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de eindejaarspremie wordt opgeheven op 1 juli 2005.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomsten treedt in werking op 1 juli 2005. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^