Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 15 september 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012247
pub.
15/09/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005 Toekenning van maaltijdcheques (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 2005 onder het nummer 76415/CO/102.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen.

Met "werknemers" worden de werklieden en de werksters bedoeld.

Art. 2.Voor iedere werkelijke arbeidsdag van minimum 4 uren zal aan elke voltijdse werknemer een maaltijdcheque worden toegekend.

Voor de werknemers tewerkgesteld in een flexibel stelsel, met inbegrip van de deeltijders, zal een maaltijdcheque worden toegekend per schijf van 8 uren effectieve arbeid, berekend volgens de formule : aantal uren per maand gedeeld door 8.

Art. 3.Vanaf 1 juli 2005 bedraagt de nominale waarde van de maaltijdcheque 5 EUR. De tegemoetkoming van de onderneming in de prijs van de maaltijdcheque bedraagt 3,91 EUR. De bijdrage van de werknemer bedraagt 1,09 EUR per maaltijdcheque.

Art. 4.Deze bijdrage zal worden ingehouden op het netto maandelijkse loon en zal op het loonbriefje vermeld worden.

Art. 5.De maaltijdcheques zullen worden afgeleverd op naam van de werknemer.

Om aan deze voorwaarde te voldoen zal de toekenning van de maaltijdcheques, evenals de gegevens die erop betrekking hebben, vermeld worden op de individuele rekening van de werknemer.

Op elke maaltijdcheque zal duidelijk worden vermeld dat deze slechts kan worden gebruikt voor het betalen van een maaltijd of voor de aankoop van gebruiksklare levensmiddelen.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en treedt buiten werking op 31 december 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^