Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 20 september 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012245
pub.
20/09/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005 Vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage (Overeenkomst geregistreerd op 20 oktober 2005 onder het nummer 76755/CO/109)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeid(st)ers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf.

Art. 2.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid", wordt het bedrag van de aanvullende sociale toelage, die elk jaar aan de rechthebbenden moet worden toegekend, vastgesteld op : - 37,18 EUR voor de rechthebbenden, vermeld in artikel 6.6 en 6.7 van genoemde statuten; - 127,90 EUR voor de overige rechthebbenden.

Aan dezelfde rechthebbenden, met uitzondering van de arbeid(st)ers bedoeld in artikelen 6.2, 6.6 en 6.7 van voormelde statuten, wordt gelijktijdig een aanvullende werkloosheidsvergoeding toegekend, wanneer zij, in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978) ten minste tien dagen werkloos werden gesteld binnen de referentieperiode bepaald bij artikel 6.2 van voormelde statuten.

Deze aanvullende werkloosheidsvergoeding is per betrokken arbeider vastgesteld op 72,10 EUR. De bedragen bedoeld in dit artikel kunnen van jaar tot jaar in het paritair comité herzien worden mits inachtname van artikel 7, a) van de statuten.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze gesloten op 2 juli 2003 tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage, verlengd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2005.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^