Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 02 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonevolutie in 2005-2006

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012241
pub.
02/08/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonevolutie in 2005-2006 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonevolutie in 2005-2006.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2005 Loonevolutie in 2005-2006 (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2005 onder het nummer 75653/CO/118.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Loonevolutie

Art. 2.De partijen komen overeen dat de reële lonen in de periode 2005-2006 nominaal zullen stijgen met 4 pct., indexeringen inbegrepen, volgens de modaliteiten voorzien in artikel 3.

Art. 3.Per 1 maart 2006 gaat een verhoging in van de reële lonen gelijk aan het saldo van de nominale loonsverhoging.

Het paritair comité zal in de loop van januari 2006 dit saldo berekenen door de afgesproken nominale verhoging, zijnde 1.04, te delen door de gecumuleerde kost van de opeenvolgende indexeringen van de jaren 2005 en 2006.

Paritair commentaar : Per 1 maart 2006 gaat er een loonsverhoging in van 0,48 pct., te verhogen of te verminderen met het verschil tussen de reële en de verwachte indexering (1,69 pct.) per 1 januari 2006. Illustratie : De evolutie van het loon in 2005-2006 in chronologische volgorde : - 1 januari 2005 : 1,78 pct. jaarindexering - 1 januari 2006 : jaarindexering = 1,69 pct. (veronderstelling) - 1 maart 2006 : saldo : 1.04 / (1.0178 *1.0169) = 1.04 : 1.035 = 1.0048 of 0,48 pct. conventionele verhoging.

Art. 4.Een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak kan de verhogingen van de reële lonen bepaald in deze overeenkomst vervangen door andere voordelen, voor zover de sectorale loonschalen en premies nageleefd worden.

Art. 5.In het geval dat de toepassing van één of meerdere clausules van deze overeenkomst een onderneming in moeilijkheden kan brengen omwille van economische omstandigheden zoals hoge werkloosheid, vermindering van het productievolume, moeilijkheden op de exportmarkt, duidelijke vermindering van de rendabiliteit enz., dan kan, middels een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend door alle vakbonden vertegenwoordigd in de onderneming, de onderneming vrijgesteld worden van de hierboven gestelde verplichtingen. In elk geval dienen de sectorale loonschalen en premies nageleefd te worden. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 januari 2005 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^