Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 31 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012240
pub.
31/08/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005 Overuren (Overeenkomst geregistreerd op 2 juni 2005 onder het nummer 74920/CO/130) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf en op de werknemers en werkneemsters, hierna "werknemers" genoemd, tewerkgesteld in deze ondernemingen, met uitsluiting van de werkgevers en/of werknemers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen, afgesloten op 25 oktober 1995 in het voornoemd paritair comité (koninklijk besluit van 25 juni 1997, Belgisch Staatsblad van 1 januari 1998). HOOFDSTUK II. - Overuren

Art. 2.In toepassing van artikel 26bis, § 2bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971), komen de overuren die in toepassing van de artikelen 25 en 26, § 1, 3°, van dezelfde wet in de loop van het betrokken kwartaal werden gepresteerd, die het krediet van 65 uren per kalenderjaar niet overschrijden en die niet in de loop van het daaropvolgende kwartaal kunnen worden gerecupereerd, in aanmerking voor uitbetaling, na vaststelling door de vakbondsafvaardiging in gemeenschappelijk akkoord met de betrokken werknemer. Deze overuren geven in elk geval aanleiding tot betaling van overloon.

Van deze regeling kan enkel gebruik worden gemaakt in zoverre het niet mogelijk is om tot bijkomende aanwervingen over te gaan. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en treedt buiten werking op 30 juni 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^