Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 09 november 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012239
pub.
09/11/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005 Premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 2005 onder het nummer 76444/CO/322) Preambule Gezien de vakorganisaties van de metaalsector (PC 111) de belangrijke economische en sociale rol van uitzendarbeid in hun sector erkennen en bovendien vaststellen dat uitzendarbeid een instroommechanisme is voor onder meer laaggeschoolde werknemers behorend tot bepaalde risicogroepen, engageert de uitzendsector zich tot het toekennen van een evenwaardig voordeel aan de uitzendkrachtenmetaalarbeiders als verworven door de werknemers van de gebruikende ondernemingen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de regeling, destijds voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2000, ongewijzigd verder te zetten gedurende zes maanden.

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op : a. de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1987);b. de uitzendkrachten-arbeiders/arbeidsters (hierna kortweg "arbeiders" genoemd), bedoeld bij artikel 7, 3° van genoemde wet van 24 juli 1987, die door deze uitzendbureaus worden tewerkgesteld;c. de gebruikers, bij wie de uitzendkrachten worden tewerkgesteld.

Art. 2.He toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend het Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw met name het Paritair Comité nr. 111.

Art. 3.Vanaf 1 juli 2005 betalen de uitzendbureaus aan de uitzendkrachten-arbeiders die ter beschikking gesteld worden van de klanten-gebruikers die afhangen van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw een premie, "premie metaalbouw" genaamd, van 1 pct. van het totale brutoloon dat aan de uitzendkracht-arbeider wordt uitbetaald.

De premie wordt toegekend per loonafrekening en wordt afzonderlijk vermeld op de loonfiche van de uitzendkracht onder de eenvormige benaming "premie metaalbouw". Evenwaardig is de vermelding dat de "premie metaalbouw" van 1 pct. inbegrepen is in het brutoloon.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2005.

Zij wordt gesloten voor een bepaalde duur van 6 maanden en verstrijkt op 31 december 2005. Een ontbindende voorwaarde voor deze collectieve arbeidsovereenkomst is de invoegetreding van een sectorale pensioenregeling op het niveau van de uitzendsector vóór 31 december 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^