Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 26 september 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot vaststelling van de uurlonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012238
pub.
26/09/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot vaststelling van de uurlonen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot vaststelling van de uurlonen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2005 Vaststelling van de uurlonen (Overeenkomst geregistreerd op 20 oktober 2005 onder het nummer 76748/CO/142.03) in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 24 juni 2005 HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Lonen 1. Arbeiders vanaf 20 jaar Loonsverhogingen Art.2. De baremieke uurlonen worden op 1 juli 2005 verhoogd met 1 pct. en op 1 juli 2006 met 0,50 pct.

Minimum uurlonen

Art. 3.Bijgevolg worden de minimum uurlonen als volgt vastgesteld : Werknemers vanaf 20 jaar 38 u. basis Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2. Werklieden jonger dan 20 jaar Art.4. De minimum uurlonen en de werkelijk betaalde uurlonen van de jonge werklieden worden berekend op basis van de minimum uurlonen en de werkelijk betaalde uurlonen van de werklieden van de beroepencategorie waartoe de betrokkenen behoren; zij worden verminderd naargelang de leeftijd volgens de percentages vermeld in na vermelde tabel (20 jaar = 100 pct.).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3. Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen Art.5. De minimum uurlonen en de werkelijk betaalde lonen van toepassing op 1 december 2004 stemmen overeen met de vervroegde indexaanpassing van 1 december 2004. Zij schommelen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003 betreffende de loonvorming en de in voege zijnde wettelijke bepalingen.

Voor de toepassing van deze overeenkomst zijn de indexschijven als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en geldt voor een onbepaalde tijd. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, afgesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier en aan de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^