Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 14 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997 betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012208
pub.
14/08/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997 betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 oktober 1999, inzonderheid op artikelen 7 en 8;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997 betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staasblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 11 oktober 1999, Belgisch Staatsblad van 18 december 1999.

Bijlage Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997 betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2005 onder het nummer 77833/CO/109)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf en op de werklieden en werksters die zij tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 2005 en houdt op van kracht te zin op 31 december 2006. Zij wordt van jaar tot jaar verlengd, indien zij vóór haar jaarlijkse vervaldag niet door één van de contracterende partijen wordt opgezegd. Deze opzegging wordt bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf betekend.

Art. 3.§ 1. Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997 tot coördinatie van e collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling wordt vervangen door de volgende bepalingen : « Indien blijkt dat het gebrek aan werk een structureel probleem is, dat niet kan verholpen worden door een tijdelijk arbeidsherverdeling, is de volgende procedure van toepassing. De ondernemingen die overgaan tot ontslag wegens een structureel probleem (economische redenen, reorganisatie,...) dienen hierover voorafgaandelijk overleg te plegen met de ondernemingsraad, bij ontstentenis van deze met de vakbondsafvaardiging, bij ontstentenis van deze met de plaatselijke afgevaardigden van de in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf vertegenwoordigde syndicale organisaties. Het bedoelde overleg dient plaats te vinden alvorens tot een beslissing te komen. Dit overleg houdt zowel het verstrekken van informatie in als het bespreken met de betrokken overleginstantie. De informatie dient er toe te leiden dat het overleg kan gebeuren met kennis van zaken.

Het overleg kan op deze wijze handelen over de grond van de geplande afdankingen met het oog op het vermijden of beperken van eventuele afdankingen. ». § 2. De vierde alinea van artikel 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen door de volgende bepalingen : « Slechts mits in acht neming van een minimum periode van 14 kalenderdagen na deze voorafgaandelijke verwittiging kan de werkgever overgaan tot ontslag. Op het ogenblik van het ontslag dient andermaal de syndicale afvaardiging hiervan schriftelijk in kennis gesteld. ». § 3. In dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt een artikel 12 toegevoegd, voorafgegaan door de benaming van een nieuwe afdeling als volgt : « VI. Uitvoering van de verplichtingen

Art. 12.Indien een werkgever de in deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene procedures niet respecteert kan elke betrokken werknemer of de werkgever zelf een vraag tot bemiddeling indienen bij de voorzitter van het paritair comité. De voorzitter van het paritair comité zal zich, na onderzoek, over de grond van de vraag uitspreken met als doel te komen tot een minnelijke schikking. De schadeloosstelling bedraagt maximaal 500 EUR en wordt betaald aan de betrokken werknemer. ».

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^