Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 02 oktober 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling van de bijdrage voor de bijzondere inspanningen van de werkgevers ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012204
pub.
02/10/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling van de bijdrage voor de bijzondere inspanningen van de werkgevers ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling van de bijdrage voor de bijzondere inspanningen van de werkgevers ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2005 Bepaling van de bijdrage voor de bijzondere inspanningen van de werkgevers ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2005 onder het nummer 77836/CO/304)

Artikel 1.Doel Deze collectieve arbeidsovereenkomst strekt ertoe de bijdrage te bepalen voor de bijzondere inspanningen van de werkgevers ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling 1 van de wet de dato 3 juli 2005 houdende de diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg.

Art. 2.Toepassingsgebied Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en die voldoen aan één van de volgende voorwaarden : - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol.

Art. 3.Begrip risicogroepen Met risicogroepen dient verstaan te worden : - alle werkzoekenden die in aanmerking wensen te komen voor een tewerkstelling in de sector; - de werknemers tewerkgesteld in de sector die tengevolge van de toepassing van nieuwe technologieën of arbeidsprocessen een bij- of omscholing moeten ontvangen om werkzekerheid te behouden; - autochtone en allochtone werkzoekende jongeren; - oudere werknemers en mindervalide werknemers; - alle personen die zich in een precair statuut bevinden.

Art. 4.Bijdrage Voor de periode 2005-2006 zal elke wekgever, die valt onder het toepassingsgebeid zoals vermeld in artikel 2, een bijdrage storten ten belope van 0,10 pct. berekend op basis van de brutolonen betaald aan de werknemers zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, aan het in artikel 5 vermelde fonds voor bestaanszekerheid, waarvan de financiële middelen een fonds vormen, dat het mogelijk moet maken de doelstelling vastgelegd in artikel 1, te bereiken.

Art. 5.Stortingen Deze bijdragen worden samen met de sociale zekerheidsbijdragen gestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die deze bijdragen doorstort aan het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", met als maatschappelijke zetel Sainctelettesquare 19 te 1000 Brussel zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2004 ter bepaling en aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 6.Beheer en aanwending van het fonds Deze bijdrage zal, binnen de perken van de financiële middelen van het fonds voor bestaanszekerheid, worden aangewend voor initiatieven ten voordele van de risicogroepen, volgens de modaliteiten en de mogelijkheden bepaald door hoofdstuk II, afdeling 1 van de wet de dato 3 juli 2005.

Het in artikel 5 genoemde fonds wordt paritair beheerd en werd opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2000, zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001 en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004.

Het beheerscomité van het in artikel 5 genoemde fonds zal de nodige initiatieven ontwikkelen om deze bijdrage te besteden zoals voorzien in artikel 1 van deze overeenkomst.

Art. 7.Inwerkingtreding en duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde periode. Zij treedt in werking op 1 januari 2005 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^