Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2004
gepubliceerd op 27 juli 2004

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract dat op 27 maart 2003 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003297
pub.
27/07/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/besluit/2004/07/04/2004003297/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2004. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract dat op 27 maart 2003 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 14, 15, 16 en 17;

Gelet op de beraadslaging van het directiecomité van de Nationale Loterij, van 26 januari 2004;

Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, gegeven op 17 februari 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 april 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 21 juni 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De eerste wijziging van het beheerscontract dat op 27 maart 2003 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, opgenomen in bijlage van dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit en de bijlage eraan treden in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract dat op 27 maart 2003 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003.

De eerste wijziging wordt in bijlage bijgevoegd.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Eerste wijziging van het beheerscontract dat op 27 maart 2003 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 Gelet op het beheerscontract dat op 27 maart 2003 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003;

Gelet op de beraadslaging van het Directiecomité van de Nationale Loterij op 26 januari 2004;

Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij, gegeven op 17 februari 2004, Werd het volgende overeengekomen : Tussen : de Belgische Staat, hier vertegenwoordigd door de Minister tot wiens bevoegdheid de Overheidsbedrijven behoren, in overeenstemming met artikel 15, § 1, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, hierna « de Staat » genoemd, en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, hier vertegenwoordigd door haar Directiecomité, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15, § 2, van dezelfde wet, en krachtens de handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en van de Gedelegeerd Bestuurder, hierna « de Nationale Loterij » genoemd :

Artikel 1.Artikel 27, tweede lid, van het beheerscontract dat op 27 maart 2003 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 27, derde lid, van hetzelfde beheerscontract, worden de woorden « Buiten dit eenmalig bedrag van 30 miljoen EURO, zal een verhoging van de monopolierente » vervangen door de woorden « Een verhoging van de monopolierente zal ».

Art. 3.Artikel 28, tweede lid, van hetzelfde beheerscontract, wordt aangevuld als volgt : « Voor het jaar 2003 wordt bovengenoemde basissubsidie echter vermeerderd met een aanvullend bedrag van 30 miljoen euro dat een uitzonderlijk en eenmalig karakter heeft. » Opgemaakt te Brussel op 18 februari 2004.

In naam van de Belgische Staat : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE In naam van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht : De Voorzitter van de Raad van Bestuur, J.-M. DELPORTE De Gedelegeerd bestuurder, J.-E. VANDENBOSCH

^