Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 februari 2024
gepubliceerd op 14 februari 2024

Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de retributies die verschuldigd zijn in uitvoering van artikel 22septies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst alsook van de verdeelsleutels

bron
federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2024001295
pub.
14/02/2024
prom.
04/02/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 2024. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de retributies die verschuldigd zijn in uitvoering van artikel 22septies van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst alsook van de verdeelsleutels


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst, artikel 22septies, vervangen bij de wet van 7 april 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023042056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten;

Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 30quater, 1°, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008;

Gelet op het advies van de Nationale Veiligheidsraad, gegeven op 22 november 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 21 november 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 29 november 2023;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de inwerkingtreding op 31 december 2023 van de wettelijke aanpassingen ingevoerd door de wet van 7 april 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023042056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten houdende wijziging van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Dat deze wet niet alleen de overdracht van de bevoegdheid om veiligheidsattesten af te geven en in te trekken en om veiligheidsadviezen te geven aan de Federale Politie invoert, maar ook een artikel 22octies dat de Koning toelaat een retributie vast te stellen voor de afgifte van een veiligheidsmachtiging, voor de goedkeuring van fysieke installaties, communicatie- en informatiesystemen en cryptografische producten.

Dat het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, als gevolg aangepast moet worden.

Dat op initiatief van de minister van Justitie een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies verschuldigd in uitvoering van artikel 22octies, het bovenvermelde koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten opheft en door dit feit eveneens de bepalingen tot vaststelling van het bedrag van de retributies verschuldigd voor de veiligheidsverificaties aan de Federale Politie en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, opheft.

Dat dit koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten opgeheven kan worden voor de inwerkingtreding van huidig koninklijk besluit wat een juridische leemte met zich zou meebrengen met betrekking tot het bedrag van de retributies dewelke gevorderd kunnen worden door de Federale Politie en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Gelet op de adviesaanvraag binnen vijf dagen, die op 12 december 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de beslissing van de Raad van State om geen advies over dit verzoek uit te brengen en het van de rol af te voeren, in toepassing van artikel 84, § 5 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen is opgeheven door het koninklijk besluit van 5 december 2023, ten gevolge van de integratie vanaf 1 januari 2024 van de Nationale Veiligheidsoverheid in de schoot van de Veiligheid van de Staat;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, de Minister van Justitie, de Minister van Defensie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Begroting, op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag van de retributie die verschuldigd is aan de federale politie bedraagt : 1° 30 euro voor de aflevering van een veiligheidsattest;2° 30 euro voor de aflevering van een veiligheidsadvies. De bedragen bedoeld in het eerste lid genieten de indexeringsregeling van toepassing op de wedden van de personeelsleden van de federale openbare diensten. Zij zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01 en worden vermenigvuldigd met de verhogingscoëfficiënt van toepassing op de datum waarop zij opeisbaar zijn. De berekening wordt uitgevoerd met verwaarlozing van de derde decimaal in het eindresultaat.

Art. 2.De bedragen bedoeld in artikel 1 die effectief door de federale politie zijn ontvangen in de loop van een kalenderjaar worden, na afloop van dat jaar en ten laatste op 31 januari van het volgende kalenderjaar, verdeeld tussen de volgende overheden overeenkomstig volgende verdeelsleutel: 1° vijftig procent voor de federale politie;2° vijfentwintig procent voor de Veiligheid van de Staat;3° vijfentwintig procent voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht.

Art. 3.De door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle te ontvangen retributie in uitvoering van artikel 22septies, 3de en 7de lid, van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst, bedraagt 30 euro voor de aflevering van een veiligheidsattest.

De bedragen bedoeld in het eerste lid genieten de indexeringsregeling van toepassing op de wedden van de personeelsleden van de federale openbare diensten. Zij zijn gekoppeld aan de spilindex 138,01 en worden vermenigvuldigd met de verhogingscoëfficiënt van toepassing op de datum waarop zij opeisbaar zijn. De berekening wordt uitgevoerd met verwaarlozing van de derde decimaal in het eindresultaat.

Art. 4.De bedragen bedoeld in artikel 3 die effectief door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle zijn ontvangen in de loop van een kalenderjaar worden, na afloop van dat jaar en ten laatste op 31 januari van het volgende kalenderjaar, verdeeld tussen de volgende overheden overeenkomstig volgende verdeelsleutel : 1° vijfentwintig procent voor de federale politie;2° vijfentwintig procent voor de Veiligheid van de Staat;3° vijfentwintig procent voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht;4° vijfentwintig procent voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2024.

Art. 6.De minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Defensie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken, zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 februari 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT De Minister van Defensie, L. DEDONDER De Minister van Binnenlandse Zaken, A.VERLINDEN De Minister van Buitenlandse Zaken, H. LAHBIB

^