Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 februari 2020
gepubliceerd op 21 februari 2020

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vervoerskosten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020200213
pub.
21/02/2020
prom.
04/02/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vervoerskosten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vervoerskosten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 februari 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019 Vervoerskosten (Overeenkomst geregistreerd op 24 oktober 2019 onder het nummer 154776/CO/142.02) In uitvoering van artikel 6 van het nationaal akkoord 2019-2020 van 26 juni 2019. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer

Art. 2.De werkgeversbijdrage in de prijs van het gemeenschappelijke openbaar treinvervoer georganiseerd door de NMBS bedraagt 100 pct. van de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor de overeenstemmende afstand. HOOFDSTUK III. - Gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer

Art. 3.Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : - wanneer de prijs van vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 100 pct. van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden; - wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,80 pct. van de effectief door de arbeider betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een afstand van 7 km te overschrijden. HOOFDSTUK IV. - Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer

Art. 4.Ingeval de arbeider gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meer andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen dan de trein, en er wordt slechts één vervoerbewijs afgeleverd voor het geheel van de afstand - zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel - zal de bijdrage van de werkgever gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement.

Art. 5.In elk ander geval dat de arbeider meer dan één gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruikt dan voorzien in artikel 4, wordt de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend : nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel waarvan de arbeider gebruik maakt, de bijdrage van de werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2 tot en met 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen bijdragen bij elkaar opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand vast te stellen. HOOFDSTUK V. - Andere vervoermiddelen

Art. 6.Ingeval de arbeider gebruik maakt van een vervoermiddel ander dan het gemeenschappelijk openbaar vervoer, waarvan sprake in de hoofdstukken II tot IV hierboven, zal de bijdrage van de werkgever voor de afstanden van 5 km en meer berekend vanaf de woonplaats van de arbeider gelijk zijn aan 100 pct. van de kosten van de werkelijk afgelegde afstand van de arbeider, zonder evenwel het bedrag van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand te overschrijden.

Art. 7.Onverminderd de bepalingen van artikel 6, heeft elke arbeider die met de fiets van en naar het werk komt, vanaf 1 juli 2019 recht op een vergoeding van 1,40 EUR per effectief gepresteerde dag, en dit vanaf de eerste kilometer. HOOFDSTUK VI. - Terugbetalingstijdstip

Art. 8.De bijdrage van de werkgevers in de door de arbeiders gedragen vervoerskosten zal maandelijks betaald worden. HOOFDSTUK VII. - Modaliteiten van terugbetaling

Art. 9.De tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten zal betaald worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer.

Art. 10.De arbeiders die geregeld een vervoermiddel benutten ander dan het gemeenschappelijk openbaar vervoer om zich van hun woonplaats naar hun plaats van tewerkstelling te begeven, leggen aan hun werkgever een ondertekende verklaring voor waarin verzekerd wordt dat zij geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 5 km dit vervoermiddel benutten en preciseren het aantal effectief gereden kilometers.

Zij zullen ervoor zorgen iedere wijziging van deze toestand in de kortst mogelijke tijd mede te delen.

De werkgever mag op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt. HOOFDSTUK VIII. - Duurtijd

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst inzake vervoerskosten van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen met registratienummer 142804/CO/142.02 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009 betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018202340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de werkzekerheid in 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de aanpassing van de uurlonen type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1993 sluiten (Belgisch Staatsblad van 25 juni 2018).

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzeg van 6 maanden betekend met een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 februari 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^