Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 april 2003
gepubliceerd op 14 juli 2003

Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij »

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2003003312
pub.
14/07/2003
prom.
04/04/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 18 en 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2002 tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij;

Overwegend dat het past om te voorzien in de functie van Regeringscommissaris belast met het oefenen van de controle namens de Minister van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij »;

Op voordracht van Onze Minister van Begroting, Besluit :

Artikel 1.De heer Haek, Jannie, Inspecteur van financiën, wordt aangesteld in de hoedanigheid van Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij ».

Art. 2.De heer Frère, J., Directeur, wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangende Regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij ».

Art. 3.Onze Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

^