Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 mei 2007
gepubliceerd op 09 mei 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000355
pub.
09/05/2007
prom.
03/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/03/2007000355/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

3 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Kieswetboek, inzonderheid op artikel 147bis, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1982, 6 en 28 juli 1987, 5 april 1995, 7 maart 2002 en 13 februari 2007;

Gelet op de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt verkozen, inzonderheid op artikel 16, § 2, 2°, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 5 april 1995;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, inzonderheid op artikel 30, gewijzigd bij de wetten van 29 april 1994 en 5 april 1995;

Gelet op de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, inzonderheid op artikel 31, § 4, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 5 april 1995;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op artikel 19, § 2, 2°, gewijzigd bij de wet van 5 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat wegens de nabijheid van de op 10 juni 2007 vastgestelde gelijktijdige verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers onverwijld alle maatregelen voor de organisatie van die verkiezingen moeten worden genomen, en dat met name het model van het attest dat de burgemeester aflevert wanneer een persoon wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland bij volmacht wenst te stemmen, vastgesteld moet worden, overeenkomstig artikel 147bis, § 1, 7°, eerste lid van het Kieswetboek;

Overwegende dat dit model moet worden vervangen naar aanleiding van de wijziging aangebracht aan artikel 147bis, § 1, 7°, tweede lid, van het Algemeen Kieswetboek, door de wet van 13 februari 2007 die de kiezer toelaat om zijn vraag in te dienen ten laatste op de dag vóór de dag van de verkiezingen en niet meer ten laatste de vijftiende dag vóór de dag van de verkiezing;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

BIJLAGE 2 Gemeente . . . . .

VERKIEZINGEN VAN ............................................

Volmachtgeving bij verblijf in het buitenland om andere dan beroepsreden Ik, ondergetekende, . . . . ., burgemeester van de gemeente . . . . ., bevestig hierbij, na kennisneming van de mij voorgelegde bewijsstukken, dat M . . . . . (naam en voornamen) (1), verblijvende te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . straat, nr . . . . ., bus . . . . . als kiezer ingeschreven onder nummer . . . . ., in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden wegens tijdelijk verblijf in het buitenland, zijnde . . . . . (2), niet gemotiveerd door beroeps- of dienstredenen. Betrokkene, die zijn/haar aanvraag vóór ...................... (3) heeft ingediend vervult derhalve de voorwaarden gesteld bij artikel 147bis van het Kieswetboek, om een andere kiezer volmacht te geven om in zijn/haar naam te stemmen.

Afgegeven te . . . . . op . . . . .

Gemeentestempel Burgemeester (handtekening) _______ Nota (1) De naam en voornamen worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw of Mijnheer (2) De naam van het land vermelden.(3) De datum van de dag die deze van de verkiezing voorafgaat. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

^