Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juni 2007
gepubliceerd op 05 juli 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het socio-cultureel werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201787
pub.
05/07/2007
prom.
03/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het socio-cultureel werk (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vaststelling van het bedrag ven een eindejaarspremie in het socio-cultureel werk.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 Vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie in het socio-cultureel werk (Overeenkomst geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nummer 81545/CO/329.01)

Art. 2.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen, die decretaal erkend zijn of gesubsidieerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Cultuur of door het gemeentebestuur, het provinciebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en behoren tot de volgende deelsectoren : - het sociaal-cultureel volwassenwerk : decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk; - het jeugdwerk : decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid; decreet van 14 februari 2003 op het lokaal en provinciaal jeugd(werk)beleid; decreet van 18 februari 2004 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme; - de cultuurcentra en "De Rand" : decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; decreet van 29 april 2004 houdende omvorming van de vzw De Rand tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap; - de volkscultuur : decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur; - de amateurkunsten : decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten; - de archief- en documentatiecentra : decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking; - de federaties en steunpunten van deze deelsectoren.

Een subsidiëring voor een geregulariseerd dac-project wordt in dit kader niet beschouwd als een erkenning of subsidiëring.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Art. 3.De bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2006, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het sociaal cultureel werk wordt inzake de bestanddelen van de eindejaarspremie voor het jaar 2006 als volgt aangepast en vastgelegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^