Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juni 2003
gepubliceerd op 25 augustus 2003

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012344
pub.
25/08/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/besluit/2003/06/03/2003012344/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 Bijdrage voor het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 8 oktober 2002 onder het nummer 64131/CO/201) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "bedienden" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomsten van 26 januari 2001 en van 15 juni 2001, betreffende de bijdrage voor het "Sociaal Fonds voor de zelfstandige kleinhandel", worden opgeheven. HOOFDSTUK II. - Bijdrage voor het sociaal fonds

Art. 3.Vanaf 1 januari 2001 wordt de totale bijdrage voor het sociaal fonds voor bestaanszekerheid voor alle ondernemingen op 0,10 pct. gebracht.

Voor de ondernemingen uit de niet-voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) en vanaf 20 personeelsleden (aantal werknemers vermeld op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), wordt de totale bijdrage voor het sociaal fonds voor bestaanszekerheid op 0,50 pct. gebracht.

De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens zijn inningsmodaliteiten. HOOFDSTUK III Bijdrage ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen

Art. 4.Vanaf 1 januari 2001 wordt de bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen vastgesteld op 0,10 pct. van het volledige loon der bedienden bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981).

Art. 5.Het sociaal fonds nr. 201 opgericht binnen het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst van de bijdrage van 0,10 pct. bestemd voor de tewerkstelling van risicogroepen en dit op volgende wijze : - één derde van de loonmassa voor de toekenning aan de werknemers van de sector van een premie voor de opvang van kinderen op jonge leeftijd; - één derde van de loonmassa voor de tewerkstellingspremies; - één derde van de loonmassa voor de beroepsopleiding. HOOFDSTUK IV. - Bijdrage voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen

Art. 6.Vanaf 1 januari 2001 wordt de bijdrage van de werkgevers behorende tot de niet-voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) en vanaf 20 personeelsleden (aantal werknemers vermeld op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), voorzien voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen vastgesteld op 0,40 pct. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001 en is gesloten voor de periode tot en met 31 december 2002.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^