Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 augustus 2007
gepubliceerd op 27 augustus 2007

Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011435
pub.
27/08/2007
prom.
03/08/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2007. - Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 2007 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten op 31 mei 2007 aan Onze Minister van Economie werd voorgelegd;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De mandaten van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de hierna vermelde personaliteiten, voorgedragen daar de bij artikel 2, tweede lid, a van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven benoemde leden, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar : De heer Colmant, Bruno, te Sterrebeek, hoogleraar aan de « Université Libre de Bruxelles »;

Mevr. Meersman, Hilde, te Beveren, hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatus te Antwerpen.

Art. 2.Wordt tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, voor een termijn van vier jaar, de hierna vermelde personaliteit, voorgedragen door de bij artikel 2, tweede lid, a, van dezelfde wet benoemde leden : De heer Sleuwaegen, Leo, te Kampenhout, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Art. 3.De mandaten van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de hierna vermelde personaliteiten, voorgedragen door de bij artikel 2, tweede lid, b, van dezelfde wet benoemde leden, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar : De heer Deschamps, Robert, te Chastre, gewoon hoogleraar aan de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix »;

Mevr. Cassiers, Isabelle, te La Hulpe, hoogleraar aan de « Université Catholique de Louvain ».

Art. 4.Wordt tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, voor een termijn van vier jaar, de hierna vermelde personaliteit, voorgedragen door de bij artikel 2, tweede lid, b, van dezelfde wet benoemde leden : De heer Rayp, Glenn, te Gent, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Art. 5.De mandaten van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de hierna vermelde personaliteiten, voorgedragen door de bij artikel 2, tweede lid, a, van dezelfde wet benoemde leden, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar : De heren : Degadt, Jan, te Dilbeek, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brussel;

Vuchelen, Jozef, te Kampenhout, gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel.

Art. 6.Wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, voorgesteld door de leden benoemd met toepassing van artikel 2, tweede lid, a, van dezelfde wet voor een termijn van vier jaar, de hierna vermelde personaliteiten : De heer Lebailly, Philippe, te Lens, gewoon hoogleraar te Gembloux.

Art. 7.Het mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de hierna vermelde personaliteit, voorgedragen door de bij artikel 2, tweede lid, b, van dezelfde wet benoemde leden, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar : De heer Pacolet, Jozef, te Tienen, hoofd van de sector sociaal en economisch beleid van het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke Universiteit Leuven.

Art. 8.Worden tot plaatsvervangende leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, voor een termijn van vier jaar, de hierna vermelde personaliteiten, voogedragen door de bij artikel 2, tweede lid, b, van dezelfde wet benoemde leden : De heer Bayenet, Benoît, te Awagne, gewoon hoogleraar aan de « Université Catholique de Louvain »;

Mevr. Jepsen, Maria, te Brussel, hoogleraar aan de « Université libre de Bruxelles ».

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 10.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 augustus 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

^