Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 augustus 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 27/08/2007 numac 2007000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007007224 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2007 numac 2007009739 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2007, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « A.S.J. Namur » met zetel te 5000 Namen, Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007009755 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Dendermonde type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2007 numac 2007009757 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 september 2007, is Mevr. Goblet, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerst Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 zijn benoemd tot toegevoegd rechter voor het rec(...) type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2007 numac 2007015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Eervol ontslag. - Wijziging Bij koninklijk besluit van 3 juni 2007 wordt artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 2006 als volgt gewijzigd : eervol ontslag wordt verleend op 30 september 2007 aan Mevr. Anita Vand Ze is ertoe gemachtigd haar aanspraak op het pensioen te doen gelden op 1 oktober 2007 en de titel (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007007223 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007007221 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden aan de Koninklijke Militaire School

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007036436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de berekening van de puntenenveloppe voor het ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007036444 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007036452 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de bachelor- en masteropleiding in de taal- en regiostudies arabistiek en islamkunde van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007036453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding 'bachelor in musical' als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007036451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verlenging met één jaar van de termijn voor de instandhouding van de betrekking van adjunct-directeur voor drie scholen van het voltijds secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007002157 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt

erratum

type erratum prom. 02/08/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007023273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/08/2007 numac 2007009756 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2007, pagina 43625, van vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, dien
^