Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 24 oktober 2003

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de regels voor deelneming aan een door de Nationale Loterij in oktober 2003 ten gunste van de Joker-deelnemers georganiseerde promotie-actie, genaamd « Joker Star »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003014222
pub.
24/10/2003
prom.
02/10/2003
ELI
eli/besluit/2003/10/02/2003014222/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de regels voor deelneming aan een door de Nationale Loterij in oktober 2003 ten gunste van de Joker-deelnemers georganiseerde promotie-actie, genaamd « Joker Star »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van Lotto en Joker, door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002 en 25 oktober 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de aantrekkingskracht van de openbare loterij, genaamd « Joker », bij het publiek niet toeneemt, zoals ook blijkt uit de verkoopcijfers van de laatste jaren, ondanks de publicitaire ondersteuning die zij geniet, en in tegenstelling tot de verwachtingen van de Nationale Loterij;

Overwegende dat het bijgevolg opportuun blijkt te zijn, uit bezorgdheid om een gezond beheer, om passende maatregelen te treffen teneinde de deelneming aan de « Joker » te promoten; dat in deze context de organisatie, in samenwerking met televisiezenders, van een promotie-actie ten gunste van de Joker-deelnemers in oktober 2003 een initiatief vormt dat in die richting gaat;

Overwegende dat een dergelijke actie er eveneens op gericht is de winst van de Nationale Loterij te verhogen, opdat zij al haar verplichtingen in 2003 zou kunnen nakomen;

Overwegende dat het noodzakelijk is om onderhavig besluit dringend te nemen teneinde bovengenoemde doelstelling te kunnen naleven, zodat de Nationale Loterij onmiddellijk alle maatregelen kan treffen die vereist zijn op commercieel, technisch, informatica- en administratief vlak om de promotie-actie in kwestie in oktober 2003 te lanceren;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de regels voor deelneming aan een door de Nationale Loterij ten gunste van de Joker-deelnemers georganiseerde promotie-actie.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° reglement van Lotto en Joker : het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van Lotto en Joker, door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002 en 25 oktober 2002;2° Joker-speelpotfonds : het in artikel 26, § 2, van het reglement van Lotto en Joker bedoelde Joker-speelpotfonds;3° deelnemingsverwerving : de in artikel 4, eerste lid, van het reglement van Lotto en Joker bedoelde deelnemingsverwerving;4° deelneming aan de Joker : de in artikel 22 van het reglement van Lotto en Joker bedoelde deelneming;5° deelneming aan Lotto en Joker per abonnement : de deelneming aan Lotto en Joker volgens de in artikel 13 van het reglement van Lotto en Joker bedoelde verwerkingsmethode;6° Jokernummer : het in artikel 3, § 2, van het reglement van Lotto en Joker bedoelde nummer dat bestemd is voor deelneming aan de Joker;7° effectieve deelneming : de deelneming die beantwoordt aan de in artikel 15 van het reglement van Lotto en Joker bedoelde geldigheidsvoorwaarden;8° on line-centra : de in artikel 4, tweede lid, van het reglement van Lotto en Joker bedoelde on line-centra;9° uitbaters van de on line-centra : de in artikel 31 van het reglement van Lotto en Joker bedoelde onafhankelijke tussenpersonen;10° deelnemingstickets : de in artikel 14 en in artikel 24, § 2, van het reglement van Lotto en Joker bedoelde deelnemingstickets;11° vervangende deelnemingstickets : de nieuwe deelnemingstickets die kunnen worden gebruikt voor de resterende trekking(en) bedoeld in artikel 27, vijfde lid, van het reglement van Lotto en Joker;12° regionale kantoren van de Nationale Loterij : de acht regionale kantoren van de Nationale Loterij, die respectievelijk op de volgende adressen werden geopend : a) Tentoonstellingslaan 269, te 1090 Brussel;b) Grote Steenweg 204-208, te 2600 Berchem;c) Belgiëlaan 9, te 9051 Sint-Denijs-Westrem;d) Baron Ruzettelaan 78, te 8310 Brugge;e) Leuvenselaan 172, bus 25, te 3300 Tienen;f) Chaussée de Dinant 84, te 5000 Namen;g) Rue de Nimy 61-63, te 7000 Bergen;h) Avenue Blonden 84, te 4000 Luik.

Art. 3.De in artikel 1 bedoelde promotie-actie : 1° omvat, onder voorbehoud van de toepassing van het tweede lid, een periode die loopt van 6 oktober tot en met 31 oktober 2003. Indien de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht, kan zij echter de in het eerste lid bedoelde duur beperken en, in voorkomend geval, volgens door haar bepaalde voorwaarden, het globale aantal en het globale bedrag verminderen van de in artikel 4 bedoelde loten; 2° betreft de deelneming aan de Joker voor 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 opeenvolgende trekkingen met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 Jokernummers, met uitsluiting van de deelneming aan de Joker die hoort bij de Lotto-deelneming via een abonnement.

Art. 4.§ 1. Voor de hele promotie-actie wordt een bedrag voorbehouden van 1.475.000 EUR, dat wordt afgehouden van het Joker-speelpotfonds en bestemd is om te worden toegekend onder de vorm van loten.

Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt verdeeld over twee lotenplannen die respectievelijk « lotenplan A » en « lotenplan B » worden genoemd. Beide lotenplannen bestaan in totaal uit 257 loten en zien eruit als volgt : 1° lotenplan A omvat 171 loten die een globale waarde vertegenwoordigen van 865.000 EUR en als volgt worden opgesplitst : 153 loten van 3.000 EUR, 1 lot van 10.000 EUR, 1 lot van 11.000 EUR, 1 lot van 12.000 EUR, 1 lot van 13.000 EUR, 1 lot van 14.000 EUR, 1 lot van 15.000 EUR, 1 lot van 16.000 EUR, 1 lot van 17.000 EUR, 1 lot van 18.000 EUR, 1 lot van 19.000 EUR, 1 lot van 20.000 EUR, 1 lot van 21.000 EUR, 1 lot van 22.000 EUR, 1 lot van 23.000 EUR, 1 lot van 24.000 EUR, 1 lot van 25.000 EUR, 1 lot van 26.000 EUR en 1 lot van 100.000 EUR; 2° lotenplan B omvat 86 loten die een globale waarde vertegenwoordigen van 610.000 EUR en als volgt worden opgesplitst : 68 loten van 3.000 EUR, 1 lot van 10.000 EUR, 1 lot van 11.000 EUR, 1 lot van 12.000 EUR, 1 lot van 13.000 EUR, 1 lot van 14.000 EUR, 1 lot van 15.000 EUR, 1 lot van 16.000 EUR, 1 lot van 17.000 EUR, 1 lot van 18.000 EUR, 1 lot van 19.000 EUR, 1 lot van 20.000 EUR, 1 lot van 21.000 EUR, 1 lot van 22.000 EUR, 1 lot van 23.000 EUR, 1 lot van 24.000 EUR, 1 lot van 25.000 EUR, 1 lot van 26.000 EUR en 1 lot van 100.000 EUR. § 2. De toekenning van de in § 1, tweede lid, 1° en 2°, bedoelde loten gebeurt door middel van trekkingen waarvan het aantal en het tijdschema als volgt worden vastgelegd : 1° gedurende de periode die loopt van 13 tot en met 31 oktober 2003, behalve op zondag, hebben elke dag plaats : a) voor lotenplan A : 9 trekkingen waarmee telkens 3.000 EUR wordt toegekend; voor lotenplan B : 4 trekkingen waarmee telkens 3.000 EUR wordt toegekend; b) voor elk van de lotenplannen A en B : 1 trekking waarmee 1 lot van 10.000 EUR wordt toegekend op 13 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 11.000 EUR wordt toegekend op 14 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 12.000 EUR wordt toegekend op 15 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 13.000 EUR wordt toegekend op 16 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 14.000 EUR wordt toegekend op 17 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 15.000 EUR wordt toegekend op 18 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 16.000 EUR wordt toegekend op 20 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 17.000 EUR wordt toegekend op 21 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 18.000 EUR wordt toegekend op 22 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 19.000 EUR wordt toegekend op 23 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 20.000 EUR wordt toegekend op 24 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 21.000 EUR wordt toegekend op 25 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 22.000 EUR wordt toegekend op 27 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 23.000 EUR wordt toegekend op 28 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 24.000 EUR wordt toegekend op 29 oktober 2003, 1 trekking waarmee 1 lot van 25.000 EUR wordt toegekend op 30 oktober 2003 en 1 trekking waarmee 1 lot van 26.000 EUR wordt toegekend op 31 oktober 2003; 2° voor elk van de lotenplannen A en B : 1 bijkomende trekking waarmee 1 lot van 100.000 EUR wordt toegekend op 31 oktober 2003 om 19 uur.

Art. 5.Gedurende de periode die loopt van 6 oktober tot en met 31 oktober 2003 geeft elke Joker-deelnemingsverwerving aanleiding tot de uitdraai, door de printer die verbonden is met de terminal van het on line-centrum, van een strook die « Joker-promotiestrook » wordt genoemd. Deze promotiestrook wordt onmiddellijk afgedrukt na het deelnemingsticket dat overeenstemt met de Joker-deelnemingsverwerving.

De strook wordt door de uitbater van het on line-centrum samen met het deelnemingsticket aan de deelnemer overhandigd. Een vervangingsticket geeft geen aanleiding tot de uitdraai van een Joker-promotiestrook.

De in het eerste lid bedoelde promotiestrook bevat onder andere de volgende vermeldingen : 1° de titel « Joker Star »;2° de datum en het uur van uitdraai;3° een reeks codenummers die bedoeld zijn voor controle, identificatie en beheer;4° een reeks cijferparameters bestaande uit 16 cijfers die samen een « uniek codenummer » vormen;5° de parameters voor het versturen van een « Short Message Service » alsook de in artikel 6 bedoelde oproepnummers, en diverse publicitaire vermeldingen en eventueel verduidelijkingen.

Art. 6.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 9, § 1, vierde lid, wordt er uitsluitend aan onderhavige promotie-actie deelgenomen door de Joker-promotiestroken waarvan de eigenaars op eigen initiatief daartoe de wens hebben uitgesproken door middel van een telefonisch bericht via « 0900 »-oproepnummers of via het versturen van een « Short Message Service ». De parameters voor het versturen van een « Short Message Service » en voor de « 0900 »-oproepnummers verschillen naargelang van het lotenplan waarmee ze specifiek verbonden zijn.

Via de in het eerste lid bedoelde telefonische berichten geven de in datzelfde lid bedoelde personen de volgende gegevens door : 1° in volgorde : het in artikel 5, tweede lid, 4°, bedoelde « uniek codenummer », hun telefoonnummer en de postcode van hun woonplaats, wanneer hun telefonische berichten worden verzonden via de « 0900 »-oproepnummers;2° in volgorde : het in artikel 5, tweede lid, 4°, bedoelde « uniek codenummer », de postcode van hun woonplaats en hun naam, wanneer hun telefonische berichten worden verstuurd via een « Short Message Service »; Op straffe van de toepassing van artikel 9, § 2, tweede lid, dient de eigenaar van een Joker-promotiestrook de in het tweede lid bedoelde gegevens volledig en correct mee te delen.

Art. 7.Deelneming aan onderhavige promotie-actie is gebaseerd op de volgende voorwaarden : 1° de eigenaar van een Joker-promotiestrook die met deze strook wenst deel te nemen aan de trekkingen die verbonden zijn met lotenplan A, deelt dit mee via het telefoonnummer « 0900/00.909 » (0,45 EUR/min) of via de parameters voor het verzenden van een « Short Message Service » op het nummer 3041 (0,50 EUR/sms). Deze beide nummers zijn exclusief gereserveerd voor lotenplan A. Indien hij de voorkeur geeft aan lotenplan B, deelt hij dit mee via het telefoonnummer « 0900/00.990 » (0,45 EUR/min) of via de parameters voor het verzenden van een « Short Message Service » op het nummer 3042 (0,50 EUR/sms). Deze twee nummers zijn exclusief gereserveerd voor lotenplan B; 2° een zelfde Joker-promotiestrook kan op dezelfde dag deelnemen aan de trekkingen die zowel verbonden zijn met lotenplan A als met lotenplan B.In dat geval moet de eigenaar van de betrokken Joker-promotiestrook daartoe de wens uitspreken via de « 0900 »-telefoonnummers of via de parameters voor het verzenden van een « Short Message Service » die zowel gereserveerd zijn voor lotenplan A als voor lotenplan B; 3° nadat een Joker-promotiestrook heeft deelgenomen aan de trekkingen die verbonden zijn aan lotenplan A of aan lotenplan B of aan lotenplannen A en B samen en die op een bepaalde dag werden georganiseerd, komt deze strook niet meer in aanmerking voor de trekkingen van de volgende dag(en).Ze komt echter nog wel in aanmerking voor de bijkomende trekking(en) op 31 oktober 2003 waarmee het lot van 100.000 EUR wordt toegekend. Wanneer 2° van toepassing is, komt ze in dat geval in aanmerking voor beide lotenplannen samen; 4° voor elk van de lotenplannen A en B komt het aantal kansen per trekking van een Joker-promotiestrook overeen met het resultaat van de vermenigvuldiging van de twee parameters die worden vermeld op het deelnemingsticket dat aanleiding geeft tot de uitdraai van de bewuste strook.Deze twee parameters zijn : het aantal nummers dat aan de Joker deelneemt en het aantal Jokertrekkingen waaraan deze nummers deelnemen. Het aantal kansen wordt als volgt bepaald : a) ten minste één kans voor een deelneming aan één trekking met één enkel nummer;b) ten hoogste 200 kansen voor een deelneming aan twintig trekkingen met tien nummers;5° de in artikel 6 bedoelde telefonische berichten worden in aanmerking genomen onder de volgende voorwaarden : a) de berichten die worden opgenomen vanaf 6 oktober tot en met 13 oktober 2003 vóór 15 u.30 m. worden uitsluitend in aanmerking genomen voor de trekkingen die plaatsvinden op 13 oktober 2003; b) in overeenstemming met het onder c) bedoelde principe worden de berichten die worden opgenomen vanaf 13 oktober 2003 na 15 u.30 m. tot en met 14 oktober 2003 vóór 15 u. 30 m. uitsluitend in aanmerking genomen voor de trekkingen die plaatsvinden op 14 oktober 2003; c) met uitzondering van het onder a) bedoelde geval, wordt de dag van deelneming aan de trekkingen bepaald door dag en uur waarop de telefonische berichten worden verstuurd.Concreet worden, voor deelneming aan de trekking van een bepaalde dag, de telefonische berichten in aanmerking genomen die worden verstuurd in de loop van de periode van 24 uur te rekenen vanaf 15 u. 30 m. op de vooravond van de dag van deelneming aan de trekking. Deze periode bedraagt 48 uur wanneer er tussen de twee trekkingsdagen een zondag valt; d) worden in aanmerking genomen om enkel deel te nemen aan de bijkomende trekking(en) van 31 oktober 2003 waarmee het lot van 100.000 EUR wordt toegekend : uitsluitend de telefonische berichten die worden verstuurd op 31 oktober 2003 tussen 15 u. 30 m. en 19 uur.

Art. 8.De loten zijn betaalbaar op elke wijze die door de Nationale Loterij nuttig wordt geacht, tegen afgifte, op de maatschappelijke zetel van de Nationale Loterij of bij de acht regionale kantoren, van een Joker-promotiestrook die door de trekkingen als winnend werd aangeduid. De betaling gebeurt binnen een termijn die een aanvang neemt op de dag die volgt op de dag van de betrokken trekkingen en eindigt op 6 januari 2004. In dat verband zal de eigenaar van een Joker-promotiestrook die een lot tussen 3.000 EUR en 26.000 EUR heeft gewonnen bij de trekkingen die worden gehouden van 13 tot en met 31 oktober 2003, door de Nationale Loterij op de hoogte worden gebracht wanneer hij bovendien een lot gewonnen heeft van de bijkomende trekking(en) van 31 oktober 2003 en hij vóór die datum zijn winnende strook al aan de Nationale Loterij heeft afgegeven.

De loten die uiterlijk op 6 januari 2004 niet werden opgevraagd, komen toe aan de Nationale Loterij.

Art. 9.§ 1. Klachten met betrekking tot de uitbetaling van de loten moeten per aangetekende brief worden gericht aan de zetel van de Nationale Loterij, uiterlijk vóór 6 januari 2004, op straffe van verval.

Klachten kunnen eveneens, in ruil voor een ontvangstbewijs, worden neergelegd op de zetel van de Nationale Loterij.

Elke klacht moet vergezeld gaan van de betrokken Joker-promotiestrook.

Op de keerzijde van deze strook moet de deelnemer zijn naam, voornaam en adres noteren.

Deelneming aan onderhavige promotie-actie is pas effectief wanneer : 1° deelneming aan de Joker eveneens effectief is;2° de via de telefonische berichten verzonden gegevens werden geregistreerd op een informatiedrager vóór de trekkingen waarmee ze verband houden.Deze informatiedrager moet door een gerechtsdeurwaarder worden verzegeld en geldt bij betwisting als enig bewijsstuk. § 2. De trekkingen waarmee de winnende Joker-promotiestroken worden aangeduid, zijn openbaar en gebeuren elektronisch, onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij worden vastgelegd.

In dat verband wordt de trekking van een Joker-promotiestrook automatisch van nul en gener waarde beschouwd wanneer na controle blijkt dat de eigenaar van de betrokken strook zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van artikel 6, derde lid. Deze controle kan ook een telefonisch contact met de betrokken eigenaar omvatten. Om in een dergelijk geval de loten te kunnen toekennen die verbonden zijn met trekkingen die van nul en gener waarde worden beschouwd, wordt er voor alle soorten van loten een hoger aantal trekkingen verricht dan normaal gepland. De Joker-promotiestroken die op die manier worden getrokken, worden geklasseerd naargelang de volgorde van de trekkingen, waarbij de loten in dalende orde van dit klassement aan de Joker-promotiestroken worden toegewezen.

Het uur en de plaats van de trekkingen worden bepaald door de Nationale Loterij en openbaar gemaakt met alle middelen die zij nuttig acht.

De Nationale Loterij kan de duur van de in artikel 3, 1°, bedoelde Joker-promotie-actie wijzigen, alsook het in artikel 4, § 2, bedoelde tijdschema van de trekkingen, wanneer dit wordt vereist door redenen buiten haar wil of door toevallige gebeurtenissen die betrekking hebben op de televisie-uitzending van de resultaten van de trekkingen.

De trekkingen gebeuren onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder leiding van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

De toevallige afwezigheid van de gerechtsdeurwaarder op het geplande uur mag geen beletsel vormen voor de trekkingen, die dan doorgaan onder toezicht van de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

Elk incident dat verband houdt met de trekkingen, wordt geregeld door de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij of diens afgevaardigde.

De Nationale Loterij maakt de resultaten van de trekkingen bekend met alle middelen die zij nuttig acht.

Art. 10.De uiterste dagen en uren van de deelnemingsverwervingen worden door de Nationale Loterij bepaald en zijn verkrijgbaar in alle on line-centra.

Art. 11.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een Joker-promotiestrook, namelijk de drager ervan. De identiteit van deze drager wordt echter geëist wanneer : 1° er twijfel bestaat over de geldigheid van de Joker-promotiestrook, wanneer ze besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt de strook in kwestie door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze daarover een beslissing heeft genomen, en ontvangt de drager van de winststrook een bewijs van bewaargeving; 2° de door de Nationale Loterij vastgelegde uitbetalingswijze van de loten dit vereist;3° het vermoeden bestaat dat de drager van de Joker-promotiestrook minderjarig is.

Art. 12.Geen enkel bezwaar noch verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een Joker-promotiestrook of van een ten gunste van de drager opgesteld bewijs van bewaargeving.

Bij gemeenschappelijke deelneming komt de Nationale Loterij niet tussenbeide in geschillen die onder de leden van de groep kunnen ontstaan.

Het is minderjarigen verboden om deel te nemen.

Art. 13.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet eerbiedigen de anonimiteit van de deelnemers aan onderhavige Joker-promotie-actie, behalve wanneer laatstgenoemden er afstand van doen.

In afwijking van het eerste lid stemmen de winnaars van één van de in artikel 4 bedoelde loten er automatisch mee in, door aan onderhavige Joker-promotie-actie deel te nemen, dat zij afstand doen van hun anonimiteit en dat zij de Nationale Loterij toestemming geven om voor alle reclame- en promotie-acties gratis gebruik te maken van hun identiteit, hun woonplaats en hun beeltenis, ongeacht het medium dat voor deze acties wordt aangewend.

De personen die krachtens artikel 6, tweede lid, gegevens hebben verstrekt aan de Nationale Loterij, hebben het recht om deze gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren.

Art. 14.Elk bedrog dat wordt gepleegd met het oog op de inning van een lot, inzonderheid elke valsheid in geschrifte of het gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 6 oktober 2003.

Art. 16.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^