Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 mei 2017
gepubliceerd op 29 juni 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014 betreffende het sectoraal systeem van ecocheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017201283
pub.
29/06/2017
prom.
02/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MEI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014 betreffende het sectoraal systeem van ecocheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014 betreffende het sectoraal systeem van ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de non-ferro metalen Collectieve arbeids overeenkomst van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 20/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014 betreffende het sectoraal systeem van ecocheques (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2016 onder het nummer 134520/CO/105)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen en op de werklieden die zij tewerkstellen.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de werklieden en de werksters.

Art. 2.Het artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014 (121147/CO/105) betreffende het sectoraal systeem van ecocheques wordt aangevuld met een artikel 3bis over de omzetting naar elektronische vorm. "

Art. 3bis.De bedrijven die gekozen hebben voor het sectoraal stelsel van ecocheques hebben de mogelijkheid deze in elektronische vorm toe te kennen. De keuze voor ecocheques op papier of in elektronische vorm wordt op ondernemingsvlak gemaakt.

Het aantal ecocheques in elektronische vorm en het brutobedrag ervan moeten op de afrekening worden vermeld.

De werknemer moet het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de elektronische ecocheques die hem werden toegekend maar die nog niet gebruikt werden.

Het gebruik van elektronische ecocheques is kosteloos voor de werknemer. In geval van verlies of diefstal van de drager kan de wettelijk voorziene aanrekening gebeuren. Deze is beperkt tot de nominale waarde van één maaltijdcheque indien in de onderneming zowel maaltijdcheques als ecocheques in elektronische vorm worden toegekend.

Indien enkel ecocheques in elektronische vorm toegekend worden mag de kost van de vervangende drager niet meer dan 5 EUR bedragen.".

Art. 3.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met een opzegging van 3 maanden betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^