Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 mei 2006
gepubliceerd op 01 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006201583
pub.
01/08/2006
prom.
02/05/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994 betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling (Overeenkomst geregistreerd op 5 januari 2006 onder het nummer 77891/CO/121)

Artikel 1.De collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het sectorieel brugpensioen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 januari 1998, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 september 1998, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 februari 1996, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 januari 1998, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 september 1998 en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 juli 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2002, wordt verlengd met een tijdspanne van drie jaar, vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2008.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^