Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 mei 2005
gepubliceerd op 24 juni 2005

Koninklijk besluit tot eervol ontslag uit zijn ambt van een lid van het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007130
pub.
24/06/2005
prom.
02/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot eervol ontslag uit zijn ambt van een lid van het Nationaal Geografisch Instituut


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bepalingen van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, zoals die bepalingen bij latere wetten werden gewijzigd;

Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, alsmede van hun rechthebbende;

Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut, inzonderheid op artikel 8, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 1924 houdende eenmaking van de regelen voor het bekomen van een eretitel aan de, ambtenaren en beambten der ministeriële departementen die in ruste gesteld worden of het bestuur verlaten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 februari 1927;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1978 waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958, toepasselijk wordt verklaard op het statutair personeel van het Nationaal Geografisch Instituut;

Gelet op het rekest van 25 februari 2005 waarbij de heer Bernard Jouret, adjunct-administrateur-generaal, adjunct-leidend ambtenaar, geboren op 23 augustus 1945, verzoekt om met ingang van 1 januari 2006 met vervroegd pensioen te worden gesteld;

Overwegende dat de betrokkene de vereiste leeftijd en dienstjaren zal tellen om aanspraak op een vervroegd pensioen te kunnen maken;

Op voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Bernard Jouret, voornoemd, wordt op 1 januari 2006 eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

Art. 2.Hij mag aanspraak maken op een vervroegd pensioen en hij wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Art. 3.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel 2 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

^