Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 juni 1998
gepubliceerd op 09 juni 1998

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022363
pub.
09/06/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/besluit/1998/06/02/1998022363/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 JUNI 1998. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 64, eerste lid, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging uitgebracht op 27 april 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op aritkel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het voor de budgettaire situatie van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en voor de noodzakelijke kwaliteitsvolle zorgverlening aan de verzekerden dringend noodzakelijk is dat de tussenkomst van de verzekering voor bepaalde prestaties afhankelijk wordt gemaakt van de voorwaarde dat die prestaties worden verleend in diensten die overeenkomstig de daartoe uitgevaardigde normen werden erkend; dat onderhavig besluit derhalve zo vlug mogelijk moet genomen en bekendgemaakt worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt vastgesteld op 1 september 1998.

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juni 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^