Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 juli 2017
gepubliceerd op 10 juli 2017

Koninklijk besluit houdende benoeming van de gouverneur van de Nationale Bank van België

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017012281
pub.
10/07/2017
prom.
02/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JULI 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de gouverneur van de Nationale Bank van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 23, punt 1;

Overwegende dat het mandaat van de heer Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank van België, eindigt op 1 januari 2019;

Overwegende dat de heer Guillaume Pierre Wunsch vice-gouverneur is van de Nationale Bank van België; dat hij lid is van de Hoge Raad van Financiën en mandaten of functies uitoefent bij verscheidene internationale instellingen zoals de Europese Centrale Bank, de Bank voor Internationale Betalingen en de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad; dat hieruit blijkt dat hij een ruime ervaring heeft in centralebankmateries; dat het bijgevolg passend is om de heer Guillaume Pierre Wunsch te benoemen tot gouverneur van de Nationale Bank van België;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Guillaume Pierre Wunsch, vicegouverneur van de Nationale Bank van België, wordt benoemd tot gouverneur van de Nationale Bank van België voor een termijn van vijf jaar met ingang van 2 januari 2019.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 2 januari 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juli 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^