Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 22 april 2014

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het bont en kleinvel en tot vaststelling van het aantal leden ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014201850
pub.
22/04/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/02/2014201850/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het bont en kleinvel en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 8, 37 en 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het bont en kleinvel en tot vaststelling van het aantal leden ervan;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, gegeven op 28 mei 2013;

Gelet op het advies 54.829/1 van de Raad van State, gegeven op 10 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 12 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het bont en kleinvel en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 oktober 1991, 12 december 1991 en 8 maart 1994, wordt opgeheven.

Art. 2.Het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de leden van de paritaire subcomités voor het bont en kleinvel eindigt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 12 november 1974, Belgisch Staatsblad van 12 december 1974.

Koninklijk besluit van 21 oktober 1991, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1991.

Koninklijk besluit van 12 december 1991, Belgisch Staatsblad van 20 december 1991.

Koninklijk besluit van 8 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 15 maart 1994.

^